Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
21.10.2015
Analýza vlivů prodejních cen a produktové skladby na budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních nákladů. Výchozím momentem řešení těchto úloh, od kterého se odvíjí celá řada dalších závěrů a rozhodnutí, je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu – objemu prodaných výkonů, při kterém dosažen...
s
slovník
19.8.2015
Analýza odchylek, jinak řečeno porovnání plánovaných a skutečných hodnot, je porovnání skutečných údajů a výstupů s plánovanými hodnotami (tedy s tím, „jak by to mělo být“). Jde o hodnocení výkonnosti prostřednictvím odchylek, jejichž včasné vykazování by mělo být pro management základem pro přijetí...
s
slovník
22.6.2015
akcie Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl jejího držitele (akcionáře) na základním kapitálu akciové společnosti. Podíl na akciové společnosti je dán nominální nebo jmenovitou hodnotou akcie, která je neměnná. Akcionáře zajímá především tržní hodnota akcie, která se naopak v čase m...
s
slovník
11.1.2015
Alokace je přiřazení příslušné položky nákladů jednotlivým objektům. Tímto objektem může být podnikový výkon či útvar, ale i činnost, aktivita, investiční projekt, zákazník, jakékoliv manažerské rozhodnutí, ale také kombinace těchto pohledů (např. produkt prodávaný určité skupině zákazníků v určitém...
s
slovník
4.7.2013
Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných proměnných za účelem stanovení efektů těchto změn na plánovaný výsledek. Zvýšená pozornost je pochopitelně věnována nejvýznamnějším proměnným. Výstup CVP modelu může být jen tak dobrý jak dobré j...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám