článek

Zohlednění rizik v propočtech business case

Tam, kde je obtížné nalézt použitelné řešení založené exaktně na teoretických východiscích, si praktik musí vědět rady. Nedělat nic je také rozhodnutí – v drtivé většině případů dokonce podstatně více riskantní, než udělat cokoli, co lze alespoň nějak racionálně odůvodnit – málokdy si to ovšem uvědomujeme.

Jak snadno zjistíte několika experimentálními propočty, spočítaná NPV investice vždy velmi silně závisí na použité diskontní sazbě r. Relativně malá odchylka v r může přitom zcela zvrátit pohled na výhodnost investice, například překlopit kladnou NPV do záporné hodnoty. Problém našeho regionu je v tom, že zcela chybí tvrdá data pro odhad specifických rizik – podniku, resp. konkrétního projektu, které se nepochybně v sazbě musí projevit (na toto téma doporučuji úvahu „Na rybách,“ publikovanou v lednu na FINblogu: www.financni-manazer.cz). Nepracovat s těmito riziky, přenášet data z jiných regionů nebo je paušalizovat může ve světle výše uvedeného znamenat fatální omyl. Nemáte-li po ruce lepší systém, pak při vašich propočtech business case doporučuji vypracovat vlastní postup nastavení diskontní sazby pro výpočet. Měl by být založen na stálých a transparentních pravidlech, která bude možné postupně upravovat – tak, jak se bude měnit makroekonomická situace a také na základě zkušeností, které s dosavadním použitím získáte.

Pro vaši inspiraci: toto je systém, který pro podobné situace využívám (čísla odpovídají poměrům roku 2015). V žádném případě si nemyslím, že je optimální, a koneckonců ani to, že bych byl jakkoli oprávněn (vzděláním nebo zkušenostmi) optimální řešení hledat. Vezměme to z druhé strany – aby mohli ostatní vystoupat výše, někdo, komu to nemůže být zazlíváno, si musí stoupnout úplně dolů, do… však víte kam. Můj jednoduchý recept má čtyři postupné kroky:

1. Vezměte průměrnou cenu, za kterou vaše firma aktuálně čerpá bankovní úvěry (nejlépe vážený průměr, s vyloučením nestandardních položek). Snižte ji o 20 %, čímž zohledníte fakt, že s každým zaplaceným bankovních úrokem pravděpodobně šetříte takto vysokou částku na své daňové povinnosti (20 % přibližně zastupuje tzv. „daňový štít,“ jehož přesná hodnota je dána aktuální sazbou firemní daně z příjmu).

Příklad: Firma čerpá pouze dva úvěry, aktuálně 20 mio. za 4 % p.a. a 60 mio. za 8 % p.a. Výsledkem bude číslo 80 % z ((20 / 80) × 4 + (60 / 80) × 8) = 0,8 × (1 + 6) = 5,6 % p.a.

2. Přečtěte z poslední účetní závěrky firmy údaj o vlastním kapitálu firmy za poslední období. Nyní stanovíme jeho odhadovanou cenu jako procentuální sazbu: Vyberte v intervalu 5 % až 25 % číslo, jehož poloha mezi koncovými body je obdobná, jako je poloha výsledné sazby, spočítané v bodě 1, mezi koncovými body intervalu 1 % až 10 %.

Příklad – pokračování: Vlastní kapitál v aktuálním období jste zjistili z firemní rozvahy ve výši např. 100 mio., číslo si zapamatujte. Sazba 5,6 % je zhruba v polovině mezi 1 % a 10 %, odpovídající číslo pro výslednou sazbu ve druhém kroku je 15 % – polovina mezi 5 % a 25 %.

3. Určete WACC jako vážený průměr výsledných sazeb, spočítaných v krocích 1 a 2. Váhovými faktory je celkový aktuální objem bankovních úvěrů pro výslednou sazbu z kroku 1 a výše vlastního kapitálu, zjištěná v rámci kroku 2, kterou použijete pro výslednou sazbu, počítanou tamtéž.

Příklad – pokračování: WACC = ((80 / 180 × 5,6 %) + (100 / 180 × 15 %)) = 2,49 % + 8,33 % =

= 10,82 %.

4. Přičtěte k WACC přirážku za riziko selhání investice. Nehodláte-li pašovat drogy nebo vykonávat jiné velmi rizikové aktivity, pak půjde o číslo v rozsahu ca. 0 % až 8 %. Přesnou výši stanovte například na základě udělených bodů v bodovacím systému pro jednotlivé faktory rizika (ten můžete postupně budovat a dolaďovat podle zkušeností se selháním určitých investic charakteristické povahy). Nevíte-li si rady, pak doporučuji alespoň následující:

  • Pokud investice představuje již vaší firmou úspěšně vyzkoušené řešení a faktory, které rozhodují o příjmech nebo úsporách, máte plně pod kontrolou, přirážka bude v rozmezí 0 % až 1 %.

  • Pokud investice představuje již vaší firmou úspěšně vyzkoušené řešení a faktory, které rozhodují o příjmech nebo úsporách, závisí také na naplnění doposud neprověřených očekávání, přirážka bude v rozmezí 2 až 4 %.

  • Pokud investice představuje vaší firmou doposud nevyzkoušené řešení a faktory, které rozhodují o příjmech nebo úsporách, máte plně pod kontrolou, přirážka bude v rozmezí 2 až 4 %.

  • Pokud investice představuje vaší firmou doposud nevyzkoušené řešení a faktory, které rozhodují o příjmech nebo úsporách, závisí také na naplnění doposud neprověřených očekávání, přirážka bude v rozmezí 5 % až 8 %.

Příklad – dokončení: Firma investuje do výroby zemědělských nástaveb pro traktory na nové lince, doposud nemá s podobnou výrobou žádné zkušenosti. Část produkce bude určena mateřské společnosti, část bude nabídnuta tuzemským zemědělcům. Firma nikdy předtím do podobného sektoru, jako je zemědělství, svou produkci nedodávala. Přirážka za riziko se stanoví ve výši 7 %, jeden procentní bod dolů z maxima je za zajištěný odběr části produkce mateřskou společností.

Celková diskontní sazba pro výpočet NPV je WACC 10,82 % + přirážka za riziko selhání investice 7 %, celkem tedy 17,82 %.

A nyní prosím všechna vaše vylepšení…

Poznámka autora: Jde o první úryvek z publikace „Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem,“ která vyšla v květnu 2016.

Další zprávy z této kategorie