článek

Tvorba hodnoty v podniku

V podnikové praxi výrobních podniků se můžeme velmi často setkat s názorem, že hodnoty jsou vytvářeny jen v rámci výrobních oddělení. Ostatní oddělení jsou považovány za poskytovatele obslužných nebo podpůrných činností, které jen ubírají z vytvořené hodnoty. Pro správné a efektivní fungování podniku je nutné si uvědomit, že přidanou hodnotu vytváří podnik jako celek a ne jen jedna funkční část.

Podnik může být zjednodušeně popsán jako systém, který se snaží přetvářet vstupy (finanční, lidské zdroje, materiál, informace) na výstupy (výrobky nebo služby). Transformace vstupů z okolí podniku je prováděna za pomocí základních procesů v podniku. Ve výrobním podniku je základním procesem výroba, která je ovšem podmíněna existencí dalších procesů, zejména logistiky, jakosti, nákupu, finančního řízení, marketingu, vývoji a výzkumu, atd. Procesem rozumíme sled činností, které na sebe logicky navazují.

Zásadní podmínkou úspěšného fungování podniku, je vzájemná provázanost a koordinace těchto činností. Jedná se o vytvoření synergického efektu, jehož výsledkem je za pomocí společného působení více prvků vytvořit větší výstup než byl součet jednotlivých efektů při samostatném působení jednotlivých prvků. Vybudování a udržení tohoto synergického efektu, který vede k tvorbě hodnoty pro zákazníka, je úkolem managementu podniku.

Controlling a tvorba hodnoty

Michael Porter, vytvořil hodnotový řetězec, který popisuje jak vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníka. Jedná se o devět strategicky důležitých činností, které vytvářejí hodnotu a cenu ve specifickém podnikatelském odvětví. Tyto činnosti jsou rozděleny na pět primárních a čtyři podpůrné.  Mezi podpůrné činnosti patří nákup, vývoj, řízení lidských zdrojů, management, finance, účetnictví, atd. Úkolem firmy je prověřovat náklady a výkony v každé činnosti a hledat způsoby jak snížit náklady nebo zvýšit výkony. Úspěch firmy rovněž záleží na tom, jak dobře jsou koordinovány činnosti různých
oddělení .

Obecný hodnotový řetězec

Hodnota pro zákazníka je definována podle Kotlera jako spotřebitelská přidaná hodnota. Jedná
se o rozdíl mezi celkovou spotřebitelskou hodnotou (užitkem) a celkovou spotřebitelskou cenou
(náklady na pořízení a užívání výrobku). Hledání a uspokojování potřeb zákazníků je otázkou
pro marketing. Navrhování opatření pro efektivní využití podnikových zdrojů je záležitostí
zejména controllingu.

V odborné literatuře i mezi odborníky existuje velké množství definic controllingu. Na jedné straně je controlling považován za o něco málo více než účetnictví. Na druhé straně je považován za lék na všechny podnikové problémy. Mezi společné znaky všech definic můžeme zařadit:

  •  Koordinuje celý systém řízení podniku.

  •  Interní poradce managementu.

  •  Jedná se o metodu vnitropodnikového řízení.

  •  Systém nástrojů a pravidel.

  •  Působí na zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti podniku

     (zejména za pomocí hledání  a odstraňování úzkých míst).

  • Cílem je zlepšení podnikových výsledků.

Jedním z úkolů controllingu je zařídit koordinaci všech aktivit podniku. Dále se také soustředí na zvyšování efektivity všech podnikových procesů a tím tedy působí na konečnou cenu produktu. Tím tedy naplňuje podmínky tvorby hodnoty uvedené v definici od Portera. Z výše uvedeného vyplývá, že controlling za působení svých nástrojů jednoznačně přispívá k růstu hodnoty a nemůže být považován jen za podpůrnou aktivitu.

Controlling  může být považován za podpůrnou aktivitu jen ve významu poradce managementu. Podpora se skládá zejména z poskytování relevantních informací a doporučení, které usnadňují rozhodování managementu.

Závěr

Výrobní proces podniku bude vždy základem pro tvorbu hodnoty. Ale jen při vhodné symbióze s dalšími podnikovými odděleními, bude podnik jako celek schopen generovat nejvyšší hodnotu. Výroba bez ostatních podnikových oddělení je schopna vytvářet produkt, ale bez působení marketingu, controllingu, účetnictví, IT a dalších oddělení by byl tento produkt buď drahý, nebo by nenašel uplatnění na trhu. Pokud by tento produkt byl na trhu nerealizovatelný, tak by nedošlo k vytvoření hodnoty. Protože hodnota vzniká až tehdy pokud je vyrobený produkt prodán.

Považování některých podnikových činností jen za podpůrné vede k poklesu motivace a vzniku nepříznivého klimatu uvnitř podniku. Proto je nutné vysvětlit všem zaměstnancům, že v rámci podniku neexistují žádné oddělení, která by se nepodílela na vytváření hodnoty. Všechna oddělení se tedy musí navzájem brát jako business partneři, kteří mají stejný cíl.

Obecným cílem managementu je vytvoření konkurenceschopného podniku. Toho by nebylo možné dosáhnout, pokud by v podniku existovaly oddělení, jejichž přínos by byl menší než náklady na jeho fungování. V odhalování a optimalizaci těchto nákladů hraje hlavní roli controlling. A to zejména z důvodu působení na všechny podnikové aktivity.

 

Další zprávy z této kategorie