článek

Trestní odpovědnost právnických osob

Od roku 2012 bylo zahájeno trestní stíhání proti více než 1400 právnic- kým osobám a více než 230 řízení bylo ukončeno odsuzujícím pravomocným rozsudkem. Nejčastěji ukládaným trestem byl peněžitý trest  v rozsahu od 5 tisíc až po 5 milionů Kč. Dvacet sedm společností bylo zrušeno. V tomto článku bych rád zmínil důvody, které jsou podstatné při úvaze, zda se vůbec zabývat otázkou trestní odpovědnosti právnické osoby a zda přijmout vhodná opatření ke snížení rizika trestní odpovědnosti.

Jaké důsledky může mít uložený trest pro obchodní společnost, podmínky trestní odpovědnosti?

 • právnická osoba může být trestně odpovědná za jednání fyzické osoby (typicky jednatele, ředitele, prokuristy, vedoucího oddělení, zmocněnce, pověřeného pracovníka apod.);
 • právnická osoba může být odsouzena i přesto, že viník není odsouzen, nebo není zjištěno, kdo trestný čin spáchal;
 • trestní odpovědnost přechází na nástupce právnické osoby;
 • peněžitý trest uložený právnické osobě může být vymáhán po členech statutárních či kontrolních orgánů z titulu porušení péče řádného hospodáře;
 • trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách může u některých společností vést k jejich ekonomické likvidaci;
 • informace o uloženém trestu je evidována v rejstříku trestů a je dostupná na portálu veřejné správy; v návaznosti na výši a druh trestu se vymazává až po třiceti letech;
 • informace o uloženém trestu vylučuje právnickou osobu z účasti ve veřejných zakázkách, snižuje důvěryhodnost mezi lokálními i zahraničními partnery a v konečném důsledku vede k výraznému snížení zakázek na několik let, případně k likvidaci obchodní společnosti.

Jak lze snížit/vyloučit riziko trestní odpovědnosti mé obchodní společnosti?

PO se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Co bych měl tedy přijmout a změnit ve své fungující společnosti?

 • napříč organizací implementovat účinné nástroje (compliance program), které budou obsahovat pravidla:
  • efektivně zamezující jednání vedoucí k riziku trestní odpovědnosti;
  • identifikace a hlášení protiprávního jednání a včasné reakce;
  • revize a aktualizace pravidel v návaznosti na zjištěné incidenty;
  • pravidelně školit odpovědné osoby, kontrolovat a prosazovat plnění zavedených pravidel;
  • zavedená pravidla aktualizovat v návaznosti na změnu legislativy.

Kvalitně nastavený compliance program bude obvykle nejvýznamnějším důvodem, který rozhodne, zda vaše obchodní společnost bude trestně odpovědná a bude potrestána, či nikoliv. Nastavený program ale nesmí zůstat pouze na papíře. Musí být zajištěna jeho reálná implementace a prosazování prostřednictvím pravidelných kontrol a školení. 

Mgr. Jan Roub

Vystudoval Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě a je registrovaným advokátem v České advokátní komoře. Po absolvování studia pracoval v několika pražských advokátních kancelářích. Jako Legal Director je ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s. r. o

Další zprávy z této kategorie