článek

Svěřenské fondy- problematika DPH při vkladu majetku do fondu

Věci nemusejí být nutně jen komplikované, aby správně fungovaly. Spíše naopak. Tím jednoduchým řešením pro mezigenerační transfery majetku, ochranu majetku v dědictví a před věřiteli nebo pro zachování celistvosti rodinného jmění mohou být svěřenské fondy.

Až do pololetí 2017 jsme se u svěřenských fondů příliš nemuseli zabývat problematikou DPH. Ne že by se svěřenský fond nemohl stát plátcem daně. Pro svěřenský fond platila a platí obdobná pravidla DPH jako pro podnikatelské subjekty. Spíše se ale fondy stávaly plátci DPH až z důvodu provozování ekonomické činnosti. 

Novelou zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 se situace mění a problematiku
DPH bude vhodné řešit již při založení, resp. při vkladu majetku do fondu. Změna provedená
novelou zákona o DPH je nepatrná a možná i lehce přehlédnutelná, dopady však mohou být v případě chybné aplikace zásadní. 

O co jde? Z ustanovení zákona, která určují, co vše se považuje pro účely DPH za dodání zboží,
vypadlo omezení týkající se vkladů majetku pouze do obchodních korporací. Nově se tedy
za dodání zboží považuje jakýkoliv vklad majetku, u něhož byl při pořízení uplatněn odpočet DPH. Změna se tak i podle důvodové zprávy k novele  týká vkladů majetku do svěřenského  fondu.

Nově by tedy vkladatel majetku do svěřenského fondu měl pečlivě posoudit, kdy a jakým
způsobem byl u vkládaného majetku uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty při pořízení.
Pokud dojde ke kladné odpovědi, bude nutné zkoumat, zda se bude jednat o zdanitelné
plnění či zda bude podléhat některému z možných osvobození. A co je nejdůležitější zda
a za jakých podmínek bude mít svěřenský fond nárok na odpočet daně z vloženého majetku,
pokud u vkladatele bude vklad zdanitelným plněním spojením s povinností odvodu daně.


Popsaná problematika nebude mít ani nadále význam u vkladů soukromého majetku
z vlastnictví fyzické osoby, neplátce DPH (nejčastěji se jedná o soukromé nemovitosti,
tj. v případě tzv. rodinných svěřenských fondů). Pokud však do svěřenského fondu vkládáte
nebo plánujete vložit podnikatelský majetek, doporučuji problematiku předem konzultovat.

 

Ivan Kovář

_________________________________________________________________________________

Ivan vykonává daňové poradenství již 20 let. Dlouhodobě se specializuje na DPH a správu daní v tuzemsku. Od roku 2015 se věnuje problematice zdanění svěřenských fondů. V rámci této specializace pravidelně přednáší a publikuje a zároveň se podílí na vzniku řady svěřenských fondů. Od roku 2006 je společníkem Tax Partners, která je od roku 2017 součástí mezinárodní sítě Moore Stephens International. 

Další zprávy z této kategorie