článek

Přínosy a náklady finančního řízení

Každá firemní činnost a každý firemní nákup by měly mít svůj „business case“. To se týká i finančního řízení, nezřídka redukovaného na plánování. Firmy zvažují, jak nákladný plánovací softwarový nástroj si pořídit.

Bez financí se neobejde žádné podnikání. Výdělek je cílem každého podniku. Finance tedy musíte do nějaké míry řešit, ať už chcete či nikoliv. Čím sofistikovaněji se jimi zabýváte, tím více si zvyšujete šanci na vyšší a dlouhodobější zisky.

Účelem finančního řízení je zajistit finanční zdraví podniku. V detailu to znamená řízení příjmů, řízení výdajů, řízení (nejen finančních) zdrojů a zajištění financování. Řízením rozumíme primárně smyčku činností „plan-do-check-act“ vymyšlenou panem Demingem.

Čím více nějakou aktivitu vykonáváte, tím lepší pro ni vyžadujete nástroje a podporu. Pokud vyrazíte na kolo jednou za rok, stačí vytáhnout to staré po babičce. Pokud jezdíte pravidelně, koupíte si nový bicykl, který vám poskytne podstatně větší pohodlí a požitek z jízdy. No a pokud jste do cyklistiky takříkajíc blázen, obětujete nemalou částku na stroj, za který by se už nemusel stydět ani profesionální závodník.

Podobně je to i s finančním řízením ve firmě. Je proto účelné se ptát, jak intenzivně plánujete (např. kolik času plánování a vyhodnocování věnujete či musíte věnovat) a zda je stávající intenzita finančního řízení dostatečná. Co brání tomu, abyste věnovali řízení více času? Není to třeba absence vhodného nástroje?

Náklady plánování (řízení) jsou relativně jednoduše spočitatelné. Jsou dány spotřebovaným časem (vaší prací) a penězi (za programátorské práce a licence softwarových nástrojů). Ale co přínosy? Zlepšení předvídatelnosti a řiditelnosti fungování podniku, snížení rizik – otázka je, nakolik si tohoto přínosu ceníte (v penězích), jaké potenciální ztráty lze očekávat v důsledku „slepoty“?

Existují firmy, které plánují tak, že vezmou výsledky (výnosy a náklady) minulého roku a zvýší je o pár procent. Ve velmi stabilním prostředí a za všeobecného růstu ekonomiky to může stačit. Kolik takových roků jste ale za poslední dobu zažili?

Ve skutečnosti jsou hospodářské výsledky výslednicí mnoha více či méně náhodných událostí, které život přináší. Občas je proto dobré se zamyslet a zeptat „proč a jak?“. Jak je hospodářských výsledků dosahováno? Nedochází „pod hladinou“ k nějakým nepozorovaným změnám, které není radno podceňovat? 

Zisk i celkové roční výnosy a celkové roční náklady, z nichž se zisk skládá, jsou poměrně agregované veličiny. Pokud je chceme reálně ovlivnit, musíme se zabývat mnohem detailnějšími veličinami. Ty jsou často odrazem reálných a zaměstnancům komunikovaných podnikových záměrů a strategií (např. marketingové, obchodní či IT strategie) a měly by být s finančními záměry v souladu.

Otázkou samozřejmě je, zda firma vůbec nějakou strategii formulovanou má, či ji dokonce má kvantifikovanou? Pokud ano, jak se orientuje na cestě k jejímu naplnění?

Kromě čísel zobrazujících minulost, která jsou obsahem účetních knih, je účelné se dívat i dopředu, prognózovat a plánovat veličiny důležité pro naše podnikání a připravit se na různé scénáře budoucnosti, co eventuálně udělat, abychom zajistili přežití podniku.

Modelování budoucnosti umožňuje porovnávat představu se skutečností a činit cílená opatření v reakci na konkrétní odchylky. Řídit totiž znamená měřit.

Historické řady zaznamenaných plánů a skutečnosti umožňují sledovat přesnost odhadů a zvyšovat realističnost cílů. Také je vidět, jak se podnik a jeho okolí postupně mění, jaké jsou trendy.

V proměnlivém podnikatelském prostředí je vždy dobře „být připraven“. Hodnota finančního řízení v takovémto prostředí a s expanzí firmy roste. Rizikem jsou ohroženy čím dál větší hodnoty. Sofistikované nástroje na podporu finančního řízení existují.

Pro analytický charakter prognózovacích a plánovacích činností se hodí multidimenzionální databáze (tzv. OLAP), které na rozdíl od relačních databází (tzv. RDBMS) či tabulkových kalkulátorů (např. MS Excel) nepracují jen s dvourozměrnými tabulkami, ale s mnohorozměrnými kostkami. Ty umožňují zobrazit závislost sledovaných hodnost na mnoha proměnných a provádět s nimi hromadné operace. Rozsáhlé plány lze vytvořit během desítek sekund. Pohledy na dílčí kombinace proměnných lze rychle a pohodlně střídat. Prvky definující jednotlivé rozměry (dimenze) lze hierarchizovat a sledovat tak různé úrovně detailu – v časové dimenzi po letech, čtvrtletích, měsících, dnech, v produktové dimenzi po produktových řadách, typech, modelech a jednotlivých výrobcích.

Pro kalkulování hodnot v kostkách mají tyto systémy vytvořeny specializované funkce, které může využívat běžný uživatel (neprogramátor).

Aplikace umožňují trávit více času přemýšlením nad obsahem plánů, analyzovat vliv různých veličin na finální hospodářský výsledek, namísto přípravy tabulkových souborů pro různé podnikové útvary.

Mnohem více času tak může plánovač trávit přemýšlením nad tím, jaké parametry ovlivňují podnikový byznys (např. jaké segmenty zákazníků kupují naše výrobky či jak zvýšení cen energií zahýbe s fixními a variabilními náklady) než jak smysluplně naformátovat tabulky v tabulkovém kalkulátoru či jak efektivně překontrolovat vzorce ve všech buňkách.

Multidimenzionální aplikace umožňují nejen zaznamenat odhad výše výnosů či určitého druhu nákladů, ale zdokumentovat důvody a předpoklady těchto odhadů. Mnohem lépe pak může firma reagovat na změny v podnikovém okolí a na to, jak se naplňují výchozí předpoklady.

Veškerá historická data (všechny roky, všechny verze, všechny organizační jednotky) uložená v jedné kostce umožňují uživatelsky přátelským způsobem bez pomoci programátorů veličiny porovnávat, dopočítávat odvozené ukazatele (rozdíl, procento růstu, apod.) či graficky vizualizovat trendy, shluky, podíly na celku a lépe tak vidět podnikání v širších souvislostech.

Stejně jako dnes každá firma využívá na účetní agendu robustní specializovaný software a nevede účetní knihy v „excelu“, vyplatí se i k finančnímu řízení přistupovat stejnou logikou.

 

Lubomír Šilha

Po celý svůj profesní život se věnuje využití IS/IT pro potřeby businessu. Ve své činnosti zúročil zkušenosti z výkonu nejrůznějších manažerských rolí i z práce v různých oborech podnikání. V posledních letech se věnuje vývoji a nasazování informačních systémů v oblasti finančního řízení a podílel se na přípravě koncepčních studií, realizaci implementačních projektů a správě řešení pro desítky spokojených zákazníků.

Další zprávy z této kategorie