článek

Odpovědnost za neuzavření smlouvy

Dva měsíce jsme dohadovali kontrakt za několik desítek milionů korun, utratil jsem desetitisíce za poradce, banky, znalce apod., odsouhlasili jsme si vzájemně konečné znění smluv a týden před plánovaným podpisem smluv mi oznámil tenhle pán, že si to prostě rozmyslel. Ptal jsem se svého právníka, jestli ho můžu nechat zavřít nebo aspoň zažalovat a z toho co mi sdělil, jsem pochopil, že možná z něho vyžaluji vynaložené náklady.

Také jste se za dobu svého podnikání ocitli v obdobné pozici? Do konce roku 2013 by Vám Váš právní poradce nesdělil nic jiného, než co jsme uvedli výše. Situace se změnila – nový občanský zákoník výslovně zakotvil tzv. předsmluvní odpovědnost neboli odpovědnost za neuzavření smlouvy.

Tato úprava nezakládá Vaši automatickou povinnost vždy s každým obchodním partnerem projednávanou smlouvu uzavřít, ale předjímá Vaši poctivost a zájem a v situaci, kdy slovy zákona „dospějete při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce prav- děpodobné a jednání o uzavření smlouvy ukončíte“, budete odpovídat za škodu způsobenou neuzavřením smlouvy.

Ona „dalekost a vysoká pravděpodobnost“ bude vždy záviset na konkrétních podmínkách každého případu a úvaze soudu, ale nepochybuji, že v našem ilustračním případu by odmítnuvší strana byla plně odpovědna za způsobenou škodu. Důležité je vědět, že škodou se budou rozumět nejen ony náklady na poradce a možná Váš investovaný čas, ale také ušlý zisk, který byste bývali vydělali v situaci uzavření smlouvy a realizace obchodu, a to už se může jednat i o desítky milionů korun.

Ukončíte-li jednání o uzavření smlouvy, připouští zákon jedinou záchranu, jak se vyhnout po- vinnosti uhradit vzniklou škodu, a tou jsou tzv. spravedlivé důvody vedoucí k ukončení jednání. Zákon logicky takové důvody blíže nedefinuje a zůstane na úvaze každého soudu, zda Váš útěk z obchodních námluv, bude považovat za odůvodněný. Nicméně za spravedlivé důvody lze považovat (i s ohledem na další zákonná ustanovení) takové, které jsou nezávislé na vůli strany

a které významným způsobem mění rozsah předpokládaných práv či komplikují plnění ze smluv (ekonomická krize, nezaviněný úpadek společnosti, smrt jediného odborníka apod.).

Do procesu vyjednávání o smlouvě nám vstoupil nový prvek odpovědnosti za škodu, kterého se nemusíte obávat, jednáte-li poctivě s úmysly dobrými a s cílem sobě a druhému poskytnout vzájemných výhod.

Další zprávy z této kategorie