článek

Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů

Změny v činnostech agentur práce i nové povinnosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dne 29. 7. 2017 nabude účinnosti zákon č. 206/2017 Sb., kterým dojde mimo jiné ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. V následujícím textu se vám pokusím přiblížit nejzásadnější změny, které tato novela přináší.

V zákoně o zaměstnanosti dochází k podstatným změnám v jeho částech upravujících činnost tzv. agentur práce, které zákon zjednodušeně definuje jako právnické nebo fyzické osoby mající povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání.

Agentury práce, které provozují nebo hodlají provozovat svoji činnost zaměstnáváním fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro třetí osoby (tzv. Uživatele), budou muset dle nové úpravy složit na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500.000 Kč. Současné agentury, které již povolení mají, budou muset kauci uhradit do tří měsíců od účinnosti novely. Noví zájemci

 

 __________________________________________________________________________________

„Agentury práce, které provozují nebo hodlají provozovat svoji činnost zaměstnáváním fyzických

osob za účelem výkonu jejich práce pro třetí osoby (tzv. Uživatele), budou muset dle nové úpravy

složit na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500.000 Kč.“

 __________________________________________________________________________________

 

poté, co splní veškeré podmínky pro udělení povolení ke zprostředkovávání zaměstnání a generální ředitelství Úřadu práce je ke složení kauce vyzve.

 __________________________________________________________________________________

„Další změna se dotýká podmínek pro výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce.

Odpovědný zástupce bude muset po novu vykonávat svou činnost v pracovním poměru k

agentuře se sjednanou pracovní dobou minimálně 20 hodin týdně.“

 __________________________________________________________________________________

 

 S ohledem na výši kauce není jistě nijak překvapující, že se tato změna setkala s vlnou nevole. Zákonodárce však její existenci obhajuje a slibuje si od ní posílení důvěryhodnosti agenturního zaměstnávání a eliminaci vzniku účelových agentur práce.

Další změna se dotýká podmínek pro výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce. Odpovědný zástupce bude muset po novu vykonávat svou činnost v pracovním poměru k agentuře se sjednanou pracovní dobou minimálně 20 hodin týdně. Tato povinnost se však nebude vztahovat na osoby, které budou současně u příslušné agentury vykonávat funkci statutárního orgánu. Současné agentury práce budou muset své vztahy se svými odpovědnými zástupci uvést do souladu s novým zněním zákona do tří měsíců od účinnosti novely.

V rámci novely dojde taktéž k rozšíření důvodů, pro které bude možné agentuře práce odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání. Napříště tak může agentura práce o povolení přijít, pokud po dobu 2 let nepřidělí žádného zaměstnance k uživateli nebo pokud porušuje povinnosti stanovené pro přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákoníku práce.

 

 __________________________________________________________________________________

 

„Změny dopadnou také na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito budou moci po novu poskytovat pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením k odběru své výrobky nebo služby třetím osobám pouze za předpokladu,že údaje o obdrženém protiplnění za poskytnuté výrobky či služby vloží do speciální evidence“

 _________________________________________________________________________________

 

 Změny dopadnou také na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito budou moci po novu poskytovat pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením k odběru své výrobky nebo služby třetím osobám pouze za předpokladu, že údaje o obdrženém protiplnění za poskytnuté výrobky či služby vloží do speciální evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dílčí proměnou prošla taktéž úprava tzv. společensky účelného pracovního místa. Příspěvek na jeho zřízení může být nyní poskytován až po dobu 24 měsíců na rozdíl od původních 12 měsíců.

Do zákona o inspekci práce je novelou vložena nová kategorie deliktů směřujících proti ochraně soukromí a osobnostních práv zaměstnanců. Pokutami až do výše 1.000.000 Kč tak může být penalizován zaměstnavatel, který např. neoprávněně narušuje soukromí svých zaměstnanců na pracovišti sledovacími prostředky nebo který od zaměstnance vyžaduje informace, jež bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem.

Mimo výše uvedené oblasti se novela dotkne také úpravy nekolidujícího zaměstnání uchazeče o zaměstnání a procesu zveřejňování údajů o platebně neschopném zaměstnavateli. V těchto oblastech se však jedná o dílčí technické změny.

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Balšánek

__________________________________________________________________________________

Marek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia působil jako advokát- ní koncipient v renomované advokátní kanceláři a od roku 2016 zastává v Accace pozici Junior Associate. Zaměřuje se zejména na právo obchodních společností a pracovněprávní problematiku.

Další zprávy z této kategorie