článek

Jaké novinky přinese zákon o evidenci skutečných majitelů?

Prozradí v článku Kateřina Moravcová, Advokátní koncipient BDO Legal s.r.o.

V únoru 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon o evidenci skutečných majitelů [1]. Podnětem pro jeho vydání byla povinnost zákonodárce implementovat do českého právního prostředí tzv. pátou AML směrnici [2]. Cílem je udržet krok s vývojem zločineckých technik a postupů a zlepšit stávající preventivní rámec všech členských států EU v boji praní špinavých peněz a financování terorismu.

Ačkoliv byl nový zákon o evidenci skutečných majitelů již vyhlášen, účinnosti nabyde, a tedy závazným pro všechny subjekty se stane, až 1. června 2021. Pokud se vás povinnost zveřejnění týká, máte tedy prostor se seznámit se závazným zněním zákona, případně doplnit již zveřejněné údaje.

V následujícím textu Vám ve stručnosti shrneme, jaké novinky zákon přinese a na jaké povinnosti je potřeba od června pamatovat.

Jaké podmínky platily doposud?

Povinnost evidovat skutečného majitele všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku platí v České republice již od roku 2018. Doposud ji upravoval zákon o veřejných rejstřících. Skutečným majitelem byla fyzická osoba, která fakticky či právně, přímo nebo nepřímo vykonávala vliv nad právnickou osobou. Evidence byla zásadně neveřejná, jelikož možnost nahlédnout do ní měl pouze vymezený okruh osob (např. orgány veřejné moci, notáři nebo banky). Podle této právní úpravy také právnické osobě nehrozily žádné přímé sankce za nesplnění povinnosti zápisu. Hrozilo však, že z důvodu opožděného nebo chybného zápisu může dojít případně až k vyloučení z řízení pro zadání veřejné zakázky nebo odmítnutí poskytnutí služeb (např. u banky).

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Nový zákon navazuje na dosud fungující evidenci s úmyslem vytvořit z ní efektivnější nástroj k rozkrývání anonymních vlastnických struktur.

Kdo je to skutečný majitel?

Zákon přináší novou definici skutečného majitele. Je jím každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Tato přesnější definice, která zdůrazňuje příjem i vliv fyzických osob, má oproti dřívějšímu znění odstranit dosud sporné otázky o vztahu fyzické osoby a obchodní korporace. Koncový příjemce je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby a tento prospěch dále nepředává. Osoba s koncovým vlivem je každá osoba, která může bez pokynů jiného uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě. Je to každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích.

Nelze-li žádného skutečného majitele určit podle uvedených pravidel, přichází na řadu domněnka, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení firmy.

Oproti stávající právní úpravě se mění také okruh povinně zapisovaných údajů. Uvedené se týká zejména subjektů, u nichž je pozice skutečného majitele založena nepřímo, tito jsou nově povinni doplnit popis tzv. struktury vztahů.

Kromě příslušného soudu může údaje do evidence zapisovat také notář. Tato varianta by měla být pro zápis rychlejší, neboť notář, na rozdíl od soudu, má pro zápis zákonem stanovenou lhůtu (tři pracovní dny).

Jaké hrozí sankce?

Oproti současné právní úpravě zavádí nový zákon také sankční mechanismy pro nesplnění evidenční povinnosti. V případě absence požadovaného údaje v evidenci či při nezajištění nápravy nesrovnalostí může být evidující osobě uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Neúplnost zápisu v evidenci má pro společnost současně i citelné soukromoprávní dopady. Nezapsaný skutečný majitel nebude moci uplatňovat svá hlasovací práva. Pokud by bylo např. usnesení valné hromady i přesto přijato, hrozí společnosti jeho zneplatnění.

Obchodní korporace dále nebude moci nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit podíl na zisku. Vyplacením by došlo ze strany statutárního orgánu k porušení péče řádného hospodáře.

Další novinky zákona o evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů se s novou právní úpravou stane veřejnou. Kterákoliv osoba bude moci prostřednictvím internetu získat částečný výpis informací o skutečném majiteli právnické osoby, ze kterého se dozví základní identifikační údaje o skutečném majiteli a právnické osobě. K úplnému výpisu potom bude mít přístup pouze užší okruh vymezených subjektů (např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení).

Většina dosud zapsaných údajů bude novou evidencí převzata. Novinkou je automatické propisování údajů z veřejných rejstříků, které by mělo ulehčit zapisování skutečných majitelů společností s jednodušší vlastnickou strukturou a snížit tak jejich administrativní náklady na zápis. Automaticky se do evidence propíše např. společník společnosti s ručením omezeným, který má podíl větší než 25 %. Automatické propsání informací však není možné, pokud již společnost provedla zápis do evidence podle dřívější právní úpravy. Takovéto subjekty si však mohou o automatické propisování aktualizovaných údajů do budoucna požádat.

 

Kateřina Moravcová, Advokátní koncipient BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář

Kateřina je součástí BDO od roku 2018. V advokátní kanceláři BDO Legal v České republice působí jako advokátní koncipient.

V rámci své praxe se zabývá zejména daňovým právem se zaměřením na daňový proces a řešení daňových sporů. Má zkušenosti s poradenstvím hlavně pro střední a velké společnosti z oblasti výroby, logistiky i obchodu. Je absolventkou Masarykovy univerzity - Právnické fakulty, kde získala titul Mgr. a současně také Ekonomicko-správní fakulty, obor Podniková ekonomika a management, kde získala titul Ing. Kateřina plynně mluví česky a anglicky.

 


[1] Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/843 ze dne 30. května 2018.

Další zprávy z této kategorie