článek

Jak měření výkonnosti ve vazbě na odměňování ovlivňuje motivaci a výkonnost zaměstnanců?

Při úvahách o propojení hodnocení výkonnosti a odměňování se často setkáme s řadou otázek: Jsou odměny závislé na dosažené výkonnosti vhodným nástrojem, jak zvýšit pracovní úsilí a motivaci zaměstnanců? Jak stanovit ukazatele výkonnosti pro určení odměn a jak je následně vyhodnotit, jak porovnat výkonnost mezi jednotlivými zaměstnanci? Povede maximalizace individuálních výkonnostních cílů ke zvýšenícelkové firemní výkonnosti? Jak odměňování podle výkonnosti ovlivní manažerský styl řízení? Jak bude vnímáno samotnými zaměstnanci?

 

Jak už název a úvod tohoto příspěvku napovídá, otázek souvisejících s hodnocením výkonnosti a odměňováním a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců je celá řada a jako v jiných oblastech managementu není chybou si přiznat, že neexistuje „jediná správná cesta“ a jednoznačná odpověď, jaká forma a způsob hodnocení výkonnosti a odměňování jsou výhodné a zda jsou efektivní. Ani tento příspěvek tedy nebude jednoduchou kuchařkou, ale snad spíše inspirací k zamyšlení, s jakými aspekty jsou otázky odměňování dle výkonnosti spojeny a jaké faktory je při nastavení způsobu odměňování vhodné zvažovat.

 

Výkonnostní odměna je obecně definována jako schéma, které má předem určená kritéria a zároveň pravidla pro určení a distribuci odměn. Nejčastěji jsou odměny chápány jako peněžní odměny, ale v širším pojetí vyjadřují cokoliv, co je poskytováno v závislosti na vyhodnocené výkonnosti (povýšení, ocenění, firemní benefity, pochvala, uznání). Rovněž „peněžní odměny za výkonnost“ jsou pojímány velice široce a z hlediska forem odměňování mohou zahrnovat jak variabilní složku mzdy (tzv. bonus pay), tak i navýšení základní fixní mzdy (tzv. merit pay). Jednotlivé formy se liší mírou propojení, a tedy závislostí na hodnocené výkonnosti. Obecně platí, že užší propojení odměn s hodnocenou výkonností (vyšší závislost na výsledcích výkonnosti) je spojeno s vyšší motivační intenzitou, ale současně vyšším rizikem vzniku nežádoucích a nechtěných důsledků.

Argumenty pro úzké propojení odměn a hodnocené výkonnosti

Základní přístup, který obhajuje využití odměňování dle individuální výkonnosti, vychází z předpokladu, že jedinci jednají racionálně a snaží se maximalizovat svůj užitek (odměnu), a proto vhodným propojením mezi výkonnostními cíli a odměnami lze dosáhnout zvýšení motivace zaměstnance splnit stanovené cíle, vyššího pracovního úsilí a vyšší výkonnosti. Zároveň jsou odměny dle výkonnosti považovány za vhodnou cestu, jak sladit cíle zaměstnance s cíli firmy.

Pozitivní dopad výkonnostních odměn je ale zároveň zpochybňován a kritika se zaměřuje především na nedokonalosti samotného měření výkonnosti a dále na psychologické vlivy.

Nežádoucí a nechtěné důsledky výkonnostních odměn

Jeden směr kritiky odměňování dle výkonnosti se soustředí na otázky vyplývající z nedokonalosti použitých ukazatelů výkonnosti, za které jsou považovány zejména:

-        Tzv. multitasking – hodnocený zaměstnanec se zaměří pouze na tu část výkonnosti, která je hodnocena. Ve většině případů je velmi obtížné či zcela nemožné postihnout všechny dimenze pracovní výkonnosti, a je proto nezbytné snažit se postihnout zejména ty klíčové. V řadě pracovních oblastí se však ukazuje, že měřitelné aspekty mohou být méně důležité než aspekty obtížněji měřitelné, jako je kvalita, kreativita, spolupráce.

-        Nepřesnost měření – u řady pracovních činností je obtížné definovat ukazatel, který věrně vystihne výkonnost a který bude snadno zjistitelný. Současně je nezbytné zvažovat, zda maximalizace stanoveného cíle je plně v souladu s celofiremními cíli.

-        Přiřaditelnost – v případě pracovních činností, u kterých je klíčová vzájemná spolupráce a výsledek je závislý na výsledcích ostatních, je velmi složité posoudit a hodnotit individuální výkonnost. Navíc vyvstává i otázka, jak následně porovnat přínos jednotlivých zaměstnanců ke společnému výsledku.

-        Manipulovatelnost – hodnocený může mít snahu zlepšit hodnotu ukazatele bez pozitivního vlivu na celkovou výkonnost, v krajním případě se může uchýlit k neetickému jednání.

Možné negativní dopady odměn dle výkonnosti vyplývají tedy ze skutečnosti, že určitá část pracovní výkonnosti (např. kvalitativní aspekty) není v měřítkách reflektována, což může vyvolat pocit, že není považována za důležitou a může být snížena motivace k jejímu splnění. Odměny dle výkonnosti mohou zároveň vést k nezdravé soutěživosti a narušit vzájemnou spolupráci, v krajních případech může nadměrná orientace na splnění výsledků a maximalizaci odměn vést k neetickému chování ve smyslu manipulace s ukazateli a snaze zlepšit výsledky ukazatelů bez skutečného dopadu na výkonnost.

Psychologické faktory – motivační vlivy

Druhá část kritiky vychází zejména z psychologických teorií motivace, které upozorňují na nežádoucí vliv externích nástrojů kontroly (kam lze zařadit i odměny za výkonnost) na motivaci jednotlivců. Dle těchto názorů je potřeba vnímat rozdílné typy motivace a jejich vzájemný vztah a rovněž skutečnost, že se vzájemně ovlivňují. Tento přístup vychází z rozlišení dvou základních zdrojů motivace: na jedné straně může být motivace spojená s vykonáváním činnosti jako takové, kdy vlastní realizace přináší uspokojení; na druhé straně pramení motivace z existence a působení určité vnější pohnutky (nejčastěji finanční odměny, ale i jiných nástrojů jako jsou pracovní benefity, povýšení, zpětná vazba). Motivace a pocit uspokojení tedy není spojen s činností jako takovou, ale s vnějšími důsledky, které z ní vyplývají. Do 70. let panoval všeobecný názor, že tyto dva typy motivace označované jako intrinsická a extrinsická jsou vzájemně nezávislé, je možné je odděleně podporovat a celková úroveň motivace je výsledkem působení obou typů. V oblasti pracovní motivace bylo tedy doporučováno posilovat intrinsickou motivaci prostřednictvím zajímavé pracovní náplně a současně působit na extrinsickou motivaci v podobě odměn za výkonnost.

Psychologické experimenty ze 70. let však ukázaly, že poskytnutím odměny (posílením extrinsické motivace) může v některých situacích dojít k potlačení či úplnému vytěsnění intrinsické motivace a celková úroveň motivace může být snížena. Pozdější studie navíc prokázaly, že i v pracovním prostředí je intrinsická motivace klíčová pro hledání nových způsobů řešení, podporu vlastní iniciativy a rozvoj kreativity. Navíc je důležitá nejen pro pracovní výkonnost, ale i dlouhodobější výstupy jako je celková pracovní spokojenost a retence.

Současný psychologický přístup uznává roli odměn, zároveň však upozorňuje, že výstupy spojené s odměnami jsou do značné míry ovlivněny způsobem, jakým jsou odměny ze strany podřízených vnímány. Pozitivní vliv je spojen s využitím odměn jako informačního nástroje, který potvrzuje schopnosti zaměstnanců a úspěšné splnění stanovených cílů a přispívá k motivaci zaměstnance vynaložit vyšší pracovní úsilí. Naproti tomu využití odměn jako nástroje kontroly může snížit vnímání vlastní samostatnosti v rozhodování a uznání pracovních schopností, a snížit tak uspokojení ze splnění pracovního úkolu. Jedinci se cítí pod tlakem a vnímají, že jejich pocity, myšlení a chování je usměrňováno.

Vliv na styl řízení a vnímání odměn

Způsob stanovení odměn významně ovlivňuje způsob, jak jsou informace o výkonnosti využívány. Zatímco úzká vazba mezi odměnami a hodnocenou výkonností vytváří potřebu přesnějšího měření výkonnosti i nastavení ukazatelů pro posouzení výkonnosti a určení odměn (striktnější a přesnější nastavení cílů a ukazatelů, častější frekvence sledování a kontroly výsledné výkonnosti), volnější vazba k odměnám umožňuje stanovit cíle a ukazatele méně striktně, resp. s určitou mírou volnosti, zejména v oblastech obtížně definovatelných a měřitelných. Je podpořena participace a vlastní iniciativa zaměstnance, hledání nových cest zlepšení výkonnosti, nikoliv výhradní orientace na dopředu stanovené cíle a jejich splnění. Hodnocení výkonnosti slouží jako nástroj zpětné vazby a podpory rozvoje, učení a hledání nových cest namísto striktní kontroly dopředu nastavených cílů. Současně je podpořena otevřená komunikace a prostředí vzájemné důvěry. Hodnocení výkonnosti je vnímáno především ve své informační roli (zpětná vazba pro zaměstnance) a kontrolní role je potlačena.

Závěr

V současnosti se stále více ukazuje, že krajní názory zastánců a odpůrců odměn za výkonnost se přibližují a většina současných autorů zdůrazňuje nutnost brát v úvahu vedle ekonomických předpokladů i předpoklady psychologické, neboť faktory vnímání ze strany jednotlivců a motivační dopady poskytují vysvětlení v oblastech, kde argumenty klasické ekonomie selhávají.

Základní otázkou tedy není, zda odměny mohou zvýšit výkonnost, ale spíše, jak nastavit systém odměňování, aby byla dlouhodobě ovlivněna v požadovaném směru a aby byly eliminovány potenciální nechtěné nežádoucí dopady odměn. Odměny za výkonnost jsou efektivním nástrojem u pracovních úkolů a činností, které mají víceméně jednoznačné řešení a kde je výkonnost ovlivněna mírou splnění jasně zadaného úkolu a cíle. V případech, kdy je úspěšná výkonnost spojená s vymýšlením nových postupů, vytvářením nových znalostí a schopností řešit neočekávané problémy nebo ne zcela jasně definované úkoly, roste význam vnitřní (intrinsické) motivace a úkolem manažerů je podpořit zaměstnance v jejich úsilí a využití jejich schopností. U podobných pracovních úkolů a činností se neměřitelné aspekty výkonnosti stávají důležitějšími než aspekty měřitelné, odměny by proto měly být spíše volněji svázány s ukazateli výkonnosti a měl by být vytvořen prostor pro vlastní iniciativu zaměstnance s možností hledat nové způsoby a cesty řešení.

 

 

Další zprávy z této kategorie