článek

Diplomová práce: Stav controllingu v České republice

My v CAFINu rádi pomáháme studentům, kteří se připravují na kariéru ve financích. Obrátila se na nás slečna Tesařová, která pod vedením prof. Eschenbacha připravovala svou diplomovou práci. Její závěry Vám přinášíme.

V rámci své diplomové práce jsem se snažila získat informace ohledně struktury controllingu ve firmách se sídlem v České republice. Mým oponentem byl zakladatel Controller Institutu v Rakousku, Rolf  Eschenbach.


Má diplomová práce se dělila do dvou hlavních částí. V té první jsem popisovala důkladně teorii controllingu. Jednak tu z německy mluvících zemí a jednak tu z angloamerických zemí. Následně jsem popsala definice controllingu, které se objevují v české literatuře. V druhé části své práce jsem se snažila doplnit a potvrdit informace získané z učebnic a knih praktickými poznatky od zkušených expertů
v oboru controllingu.

________________________________________________________________________________

„Controlling je důležitou součástí řízení podniku.“

________________________________________________________________________________


Jako vhodnou metodu jsem zvolila shromažďování základních poznatků kvalitativním průzkumem v šesti různých společnostech v České republice. Pro moje dotazníky se mi podařilo získat společnosti z různých oborů a o rozličných velikostech.

Dotazník se skládal jak z otevřených, tak z uzavřených otázek. Díky tomu jsem nabídla dostatek prostoru pro vyjádření se k danému tématu, ale na druhou stranu mi uzavřené otázky umožnily lépe porovnat jednotlivé společnosti mezi sebou. Všechny dotazníky jsem vedla v českém jazyce a zasadní informace jsem překládala do německého jazyka. Všechny společnosti se shodly na tom, že controlling je důležitou součástí řízení podniku. To dokazuje i fakt, že controlling je většinou podřízený vrcholovému  managementu, nejčastěji přímo CFO. V dotazovaných společnostech bylo možno pozorovat dvě různé formy organizace controllingu. Na jedné straně existovalo ve společnosti samostatné oddělení controllingu, které bylo podřízeno přímo CFO. Na druhé straně byl controlling nebo úkoly spojené s controllingem součástí finančního oddělení. V této situaci se jeden či dva zaměstnanci věnovali úlohám controllingu pod vedením finančního managera.

V další části dotazníku jsem se zaměřila na strukturu controllingu. Příklady ukazují jak štábní, tak liniovou strukturu. V rámci štábní struktury existuje jedno centrální oddělení controllingu pod vedením managementu. Pod centrálním controllingem nalezneme pak jednotlivá oddělení s vlastním controllingovým oddělením, například personální controlling. Nebo také controllingové oddělení, které se specializuje na určitý typ úkolů jako třeba reporting. Na druhé straně liniová struktura obsahuje pouze jedno oddělení controllingu, které je zodpovědné za celou společnost. Ve třetí části jsou popsány hlavní úkoly controllingu. Mezi nejdůležitější úkoly controllingu patří jednoznačně plánování, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Ve firmách jsou prováděny měsíční analýzy pro zjištění odchylek od plánu.

 

________________________________________________________________________________

„Mezi nejdůležitější úlohy controllingu patří plánování, jak
krátkodobé, tak dlouhodobé.“

________________________________________________________________________________

Na základě těchto průběžných analýz jsou pak sestavovány reporty, které slouží jak interním, tak externím ,,stakeholderům‘‘. Dále patří mezi běžné úkoly vnitřní kontrola stanovených procesů. Mezi jeden z dalších důležitých úkolů controllingu patří zajištění informací pro vyšší a nižší management. Controlling poskytuje managementu relevantní a důležité informace pro rozhodovaní. Provádí tak vnitřní poradenství v procesu rozhodování pomocí analýzy nákladů různých variant.


Díky různorodosti poptávaných firem se dalo zjistit, že čím déle controlling ve firmě existuje, tím více pravomocí a důvěry ze strany managementu dostává, a může tedy i sám zavádět nápravná opatření pro předcházení odchylek. Experti z firem se shodli na tom, že díky controllingu se zvyšuje efektivita ve firmě, protože náklady jsou zobrazovány transparentně. Toto patří k nejdůležitějším zjištěním v rámci mé práce a provedeného průzkumu.

 

 

MSc. Markéta Tesařová

________________________________________________________________________________

vystudovala Obchodní akademii Kotlářská Brno, kterou zakončila v roce 2011 maturitou s vyznamenáním. Tato škola jí dala pevné základy v oboru účetnictví a ekonomie. Vzhledem ke svým jazykovým znalostem, které získala studiem a pobytem v zahraničí, se rozhodla pokračovat ve vzdělání na Vysoké škole ekonomické ve Vídni. Jako obor si zvolila „Mezinárodní hospodářství“ (Internationale Betriebswirtschaft). V rámci studia se dále specializovala na Accounting a Change Management. Své bakalářské studium prohloubila pobytem na Oregon State University v Corvallis ve Spojených státech amerických. V letošním roce ukončila navazující studium Master of Sciences v oboru Management diplomovou prací s názvem „Stav Controllingu v České republice“ (Stand des Controllings in der Tsechischen Republik). Již během studia začala nabyté teoretické znalosti prohlubovat v praxi, zejména u rakouského národního dopravce Austrian Airlines, kde v současné době pracuje na pozici Manager Financial Planning.

Další zprávy z této kategorie