článek

Co skutečně přináší schválený daňový balíček

Dlouho diskutovaný daňový balíček pro rok 2019, který již prošel kompletním legislativním procesem, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019. Většina změn je tak účinná od 1. 4. 2019. My Vám dnes přiblížíme výběr hlavních změn, týkajících se zejména daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmů

  • Jednou z hlavních změn je zvýšení limitů výdajových paušálů na dvojnásobek současného stavu. Jde o „navrácení“ výše výdajových limitů na úroveň platnou naposledy za rok 2017. Podnikatelé si tak budou moci uplatnit vyšší výdajové paušály poprvé v roce 2020, kdy budou podávat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2019. Zvýšení paušálního výdaje se týká i pronájmu. Maximální limity pro výdajové paušály znovu vycházejí z příjmu 2 000 000 Kč.
  • Daňový balíček rovněž zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do státu s nižším daňovým zatížením, tzv. agresivní daňové plánování, novou oznamovací povinností o příjmech plynoucích do zahraničí. Dále omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností či pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.  

Daň z přidané hodnoty

  • Rozsah změn v rámci DPH je značný. Nově je možné provést opravu výše DPH u nedobytných pohledávek v insolvenčním řízení, v exekučním řízení a v řízení o pozůstalosti. Zákon o DPH přijal úpravu pro poukazy, která doposud nebyla zákonem upravena. Poukaz je definován jako nový typ plnění, kdy se jedná o listinu, s níž je spojena povinnost přijmout ji jako úplatu za dodání zboží či poskytnutí služby. Zákon rozlišuje jednoúčelový a víceúčelový poukaz.
  • Přináší také změny v souvislosti s nemovitostmi. Jedná se např. o osvobození od DPH u staveb, jež nevyžadují kolaudační souhlas, po uplynutí lhůty 5 let, kdy lhůta počíná běžet ode dne, kdy bylo započato první užívání. Od roku 2021 bude vždy povinně osvobozen nájem staveb pro trvalé bydlení. Dochází taktéž k úpravě odpočtu daně u významných oprav nad 200 tis. Kč v rámci prodeje nemovitostí. Při výpočtu obratu se bude nově započítávat i prodej dlouhodobého majetku, pokud spadá do obvyklé činnosti daného plátce.  
  • Změna nastává také při výpočtu daně. Základ daně z ceny včetně DPH se vypočte jako podíl ceny celkem a 1,21 (resp. 1,15 či 1, 10). Dochází tak ke zrušení koeficientů pro výpočet daně shora.

Monika Mikulová

Monika působí v Moore Stephens od roku 2017. Specializuje se na daně z příjmů a na majetkové daně, zejména na daň z nemovitých věcí. Pro klienty připravuje přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, sestavuje účetní závěrky. Podílí se také na daňových due diligence. Hovoří česky a anglicky.

Další zprávy z této kategorie