článek

Analytická zákoutí

Není to tak dávno, něco přes čtyři roky, kdy pro mě controlling představoval neuchopitelný koncept nástrojů řízení podniku. Při dokončování studia na Vysoké škole ekonomické se mi ale naskytla pracovní možnost nastoupit na pozici finanční controllerky do organizace ŠKODA AUTO Vysoká škola v Mladé Boleslavi. Obsah vysokoškolského předmětu manažerské účetnictví, o kterém jsem si byla jistá, že ho v životě již nevyužiji, se nakonec stal mojí vášní a každodenní rutinou.

„Na vysoké nás učili, že…“ tato slova, která mi má mysl na začátku pracovního života na ŠKODA AUTO Vysoké škole neustále předhazovala, jsem musela statečně odhodit a začít pozorovat vnitřní prostředí v organizaci. Velkou většinu toho, co jsem se naučila o controllingu, jsem bohužel nemohla zužitkovat, jelikož společnost, do které jsem nastoupila, je velice specifická. Jedná se neziskovou soukromou organizaci, obecně prospěšnou společnost, která je zaměřená na službu poskytování vzdělávání. Vysoká škola je rovněž specifická svým hlavním významným donátorem, který z velké části ovlivňuje vývoj společnosti. Hned v počátku jsem se musela oprostit od zažité představy, že společnosti jde zejména o maximalizaci hodnoty podniku či zisku, a začít vnímat organizaci jako společnost s primárním cílem společenské prospěšnosti a užitečnosti. Zvláštností v této poměrně malé neziskové organizaci je i to, že má nastavené standardy veškerých procesů tak, jako jedna z velkých koncernových firem, resp. její zakladatel.

Po nástupu na pozici controllerky jsem převzala již tehdy zavedený systém tvorby rozpočtu a reportingu a postupně se dostávala do hloubky všech nově objevených informací, postupů, směrnic a také pracovních vztahů. Součástí mé pracovní náplně bylo a stále je i zpracování běžné účetní agendy, což zpětně hodnotím jako jednu z obrovských výhod. Informace jsem tak získávala z „první ruky“ a stejně tak bylo snadné si potřebné informace opatřit. Umění analytického myšlení mi v prvních měsících bylo velkou výhodou, a tak jsem měla možnost důkladně prozkoumat každé ekonomické zákoutí školy z číselných údajů, které jsem čerpala z historických reportů, akademického informačního systému a hlavně z účetního systému.

Jedním z mých prvních velkých úkolů bylo zavedení business intelligence v oblasti analýzy dat a reportingu. Zavedení a nastavení softwaru mi velice ulehčilo práci s analytickými účty v účetnictví a také mi poskytlo možnost porovnávat jakékoliv informace v rámci různých období mezi sebou, což v dosavadním účetním systému není možné. Na tento úkol navazoval další cíl, kterým byla úprava formy reportingu. Bojovala jsem s tím, že každá společnost je svými controllingovými potřebami specifická, a nelze tak využít předem připravené formy reportingu či jiné osvědčené nástroje řízení. Reporty jsem upravila především tak, aby managementu podávaly jednoduše a výstižně veškeré podstatné informace důležité pro rozhodování. Pro reporting managementu a představenstvu vysoké školy získávám a zpracovávám data zejména z účetního softwaru a akademického informačního systému.

Software business intelligence využívám k analýze odchylek, která je pro mě nutností při tvorbě reportů, ale také při tvorbě rozpočtu na další roky. Analýzu nákladové stránky činností společnosti, na rozdíl od jiných neziskových organizací, doplňuji vždy i analýzou výnosové stránky. Do výnosů školy totiž vstupuje kromě daru od zakladatele další významná položka, kterou je školné od studentů. Poměrně velký počet aktivit, které společnost produkuje či je její součástí, do jisté míry stěžuje monitorování, a je tak nutné neustále koordinovat potřebný přísun informací nutných k řízení financí.

V rámci kvalitativních nástrojů občas využiji metody analýzy konkurence, ale ve většině případů se rozhoduji na základě individuálního posouzení výchozí situace. Tento postup využívám jak při tvorbě rozpočtu, tak při přípravě reportů během roku. Po kvantitativních nástrojích v podobě kalkulací sahám především při tvorbě projektů v rámci vedlejší činnosti společnosti, která může mít za cíl dosahování zisku.

Během praxe jsem objevila další úskalí controllingu, které se ale v mých očích v podstatě proměnilo v tvůrčí proces. Celý systém nástrojů se totiž musí stále přizpůsobovat aktuálnímu vývoji společnosti, resp. musí se sledovat směr vývoje, plánovat, dohlížet na jednotlivé aktivity, ale i aktivity společnosti jako celku, a zároveň vyhodnocovat efektivnost vynaložených finančních prostředků. Pracovní ego sice bylo spokojené s nově nastavenými funkcemi v programu business intelligence, přenastaveným reportingem a tvorbou rozpočtu, ale s postupným vývojem organizace a s nově nastavenými cíli jsem zjišťovala, že je nutné být stále ve střehu. Práce finančního controllera není totiž nutná, jen když jde organizaci do tuhého, ale jde o systematické tvoření a úpravu nástrojů, které mi pak v každodenní práci usnadňují systém monitorování a reportingu. Jde o proudění bez lpění na již nastavených (možná dříve fungujících) vzorcích. Za svůj vnitřní cíl si kladu tvorbu vyrovnaného hospodaření, efektivní nakládání se zdroji a účinné řízení finančních rizik tak, aby externí uživatelé informací byli přesvědčeni o přínosnosti organizace.

Plánuji, kontroluji a snažím se být finanční podporou. Nekončící hodiny analýzy a následné syntézy čísel, které často přecházejí i v práci po večerech a víkendech, se staly mým zákoutím. Nejde tedy už jen o to klasické pracovní zákoutí v kanceláři u stolu, ale i o analytické zákoutí mysli, kde jsem plně ve flow a tvořím.

 

Ing. et Ing. Tereza Šikýřová

Absolventka VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku a ŠAVŠ v Mladé Boleslavi, obor globální podnikání a finanční řízení podniku. Od roku 2018 působí na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. jako specialista controllingu a účetnictví. Ve volném čase se angažuje jako módní stylistka a ráda se věnuje józe.  

Další zprávy z této kategorie