slovník

Výsledné a předstižné ukazatele

Myšlenka výsledných a hybných ukazatelů je nosným tématem systému měření a řízení výkonnosti

Lagging and leading indicators

The idea of lagging and leading indicators is a central theme in the balanced scorecard.

  • Lagging indicators report on past performance and are a result of the leading factors. They are “outcome measures”. Typically, financials are lagging indicators.
  • Leading indicators provide information about current performance on key aspects that drive future performance. They are “driver measures”. Typically, non-financial indicators are used as leading indicators.

 

Leading indicators are extremely important for management control. While lagging indicators only show the outcome (which cannot be changed retrospectively), leading indicators provide information about the performance at an earlier stage. For example, the financial perspective typically represents lagging indicators. Financials (such as revenues, profits, etc.) are the consequences of decisions, actions, and results of the other perspective.

Výsledné a předstižné ukazatele

Myšlenka výsledných a hybných ukazatelů je nosným tématem systému měření a řízení výkonnosti Balanced Scorecard.

  • Výsledné (nebo též zpožděné) ukazatele informují o minulé výkonnosti a jsou výsledkem tzv. hybných ukazatelů. Jsou tedy důsledkem rozhodnutí, činností a výsledků předstižných ukazatelů. Výsledné ukazatele měří výstup. Typicky do této kategorie spadají finanční ukazatele.
  • Předstižné ukazatele poskytují informace o současné výkonnosti a klíčových aspektech, které budou určovat budoucí výkonnost. Někdy jsou nazývány jako “ukazatele hybných sil”. Mezi hybné ukazatele často řadíme nefinanční ukazatele.

 

Předstižné ukazatele jsou mimořádně důležité pro controlling. Zatímco zpožděné ukazatele ukazují pouze výsledek (který nelze zpětně změnit), předstižné ukazatele poskytují informace o výkonnosti v dřívější fázi.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...