slovník

Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit

Jde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejprve aktivitám a aktivity předmětu kalkulace na základě odhadu jejich spotřeby. Dále jsou využívány vztahové veličiny k přiřazení nákladů výkonům.

Náklady jsou přiřazovány na základě vztahové veličiny předmětu kalkulace. To je měřítko četnosti nebo intenzity spotřeby aktivit vyvolaných předmětem kalkulace. Agregace jednotlivých složek nákladů spojených s příslušnou aktivitou se pak nazývá společné náklady aktivity.

Kalkulace s přiřazováním nákladů je součástí koncepce řízení nákladů podle aktivit (ABM). To je systém řízení, který využívá informace o nákladech dílčích aktivit za účelem plnění celé řady úkolů včetně snižování nákladů, vytváření nákladových modelů a analýzy ziskovosti zákazníků. Z této koncepce pak vychází i rozpočtování na základě aktivit (ABB), což je metoda sestavení rozpočtu na základě koncepce vycházející z rozpoznání vztahu nákladů k aktivitám a využití informací o vztahových veličinách při sestavení rozpočtu a v rámci zpětné vazby při zjišťování odchylek.

 

Activity-based Costing (ABC)

It is an approach to the costing and monitoring of activities which involves tracing resource consumption and costing final outputs. Resources are assigned to activities and activities to cost objects based on consumption estimates. The latter utilise cost drivers to attach activity costs to outputs.

Costs are assigned on the basis of activity driver. It is a measure of the frequency and intensity of the demands placed on activities by cost objects. A grouping of all cost elements associated with an activity is called activity cost pool.

Activity-based Costing (ABC) is an integral part of activity-based management (ABM). It is a system of management which uses activity-based cost information for a variety of purposes including cost reduction, cost modelling and customer profitability analysis. This concept influences also activity-based budgeting (ABB), which is a method of budgeting based on an activity framework and utilising cost driver data in the budget-setting and variance feedback processes.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...
  • Kalkulační vzorecPro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé eleme...