slovník

Kalkulace životního cyklu

Tento výraz je používán ve třech významech.

 • Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem rozhodování o pořízení, využití nebo vyřazení aktiva, které bude optimalizovat využívání aktiv při nejnižších možných nákladech podniku.
 • Ve druhém významu se pak termín používá pro vyjádření nákladů na životní cyklus celého podniku či dokonce průmyslového odvětví.
 • Ve třetím významu – a ten je nejobvyklejší – se pak termín používá pro vyjádření nákladů za životní cyklus výkonu, včetně fáze přípravy jeho výroby.

Kalkulace životního cyklu výrobku je komplexní, integrovaný přístup, který bere v úvahu skutečnost, že rozhodnutí učiněná během určité životní fáze výrobku ovlivňují fáze následující. O velké části budoucích nákladů se rozhoduje již ve fázi vývoje produktu. Životní cyklus produktu je období, které začíná počáteční specifikací produktu a končí opuštěním trhu jak produktem, tak jeho podporou. Životní cyklus je možné rozdělit do tří stěžejních fází, které se mohou i překrývat – fáze vývoje, fáze trhu a fáze následné péče.

K provádění strategických rozhodnutí na základě životních cyklů je nutné znát náklady životního cyklu.

 

Life Cycle Costing

This term has three different meanings.

 • The first one means the maintenance of physical asset cost records over the entire asset lives, so that decisions concerning the acquisition, use or disposal of the asset may be made in a way that achieves the optimum asset usage at the lowest possible cost to the entity.
 • The second one means profiling of cost during the entire life cycle of a company or even industry.
 • The third one – and the most usual one – means profiling of cost over a product’s life cycle, including the pre-production stage.

Product life cycle approach is an integrated holistic way of acting, which takes into account the fact that certain decisions taken in a phase of a product’s life cycle have influence on the following phases. A significant part of future costs is decided at the stage of product development. Product life cycle is the period which begins with the initial product specification and ends with the withdrawal from the market of both the product and its support. The life cycle can be divided in three main phases that can overlap – the development phase, the market phase and the service phase.

To be able to take strategic decisions on the basis of life cycles information about life cycle costs is needed.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...
 • Kalkulační vzorecPro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé eleme...