slovník

Controller

Controller je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kategorií (aktiv a závazků, nákladů, výnosů, zisku, příjmů a výdajů), dále zvolit podrobnost jejich členění. Controller je rovnocenným partnerem řídicích pracovníků, kterým poskytuje komplexní informační podporu pro jejich rozhodování, sám však nerozhoduje o ekonomickém vývoji podniku a nepodílí se na jeho řízení, což je základním předpokladem pro to, aby předkládal úplné a nezkreslené informace.

Vize mezinárodního sdružení pro controlling (IGC) definuje roli controllera takto:

 • controlleři poskytují manažerům podpůrné služby v oblasti plánování a řízení tak, aby management mohl plánovat a řídit podle stanovených cílů;
 • controlleři odpovídají za transparentnost podnikových výsledků, financí, procesů a strategie, a tím přispívají k vyšší ziskovosti;
 • controlleři koordinují dílčí cíle a plány a organizují systémy výkaznictví, které jsou orientovány na budoucnost a pokrývají všechny části podniku;
 • controlleři moderují controllingový proces tak, aby každý nositel rozhodovacích kompetencí jednal v souladu se stanovenými cíli;
 • controlleři zajišťují informace potřebné k manažerskému rozhodování;
 • controlleři vytvářejí a aktualizují controllingové systémy;
 • controlleři jsou interními poradci všech nositelů rozhodovacích kompetencí v otázkách týkajících se plánování, výkonnosti a účetnictví.

Controller is responsible for ensuring of information support for value management of the company. Controller has the power to define the content and concept of value categories (assets and liabilities, expenses, revenues, profit, income and expenditure) and then chooses the detail of their structure. Controller is an equal partner to managers, to whom provides comprehensive information support for their decision making, but he does not decide on economic development of the company and does not participate in its management, which is a precondition for presentation of complete and unbiased information.

The vision of the International Group of Controlling (IGC) defines the role of the controller as follows:

 • controllers support managers with planning and controlling services so that managers are able to plan and control operations according to agreed objectives;
 • controllers are responsible for the transparency of business results, finance, processes and strategy, thus contributing to higher profitability;
 • controllers co-ordinate sub-targets and sub-plans in a holistic way and organise a system of reporting which is both future-oriented and covers the enterprise as a whole;
 • controllers moderate the controlling process so that every decision-maker can act in accordance with agreed objectives;
 • controllers ensure that managers receive all necessary information;
 • controllers create and maintain the controlling systems;
 • controllers are therefore internal consultants to all decision-makers for questions in planning, performance and accounting.

Další zprávy z této kategorie

 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...
 • Kalkulační vzorecPro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé eleme...