slovník

Náklady

Náklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost) může jen zřídkakdy stát samo o sobě a mělo by být blíže specifikováno vzhledem ke své podstatě a omezením. Tento pohled na náklady je typický pro manažerské účetnictví, které na náklady nahlíží jako na hodnotové vyjádření účelného (racionálního a přiměřeného) vynaložení ekonomických zdrojů, které účelově souvisí s ekonomickou činností podniku (náklad úzce souvisí s vytvářeným výkonem a smyslem je zhodnocení ekonomického zdroje).

Ve finančním účetnictví je naopak vztah mezi nákladem a předmětem činnosti dosti volný a za náklady jsou často považovány i vynaložení zdrojů, které nepovedou ke zhodnocení vlastního kapitálu, či které vznikly působením mimořádných vlivů. Vyspělé světové systémy finančního výkaznictví (zejména IAS/IFRS a US GAAP) odlišují náklady, které souvisejí s hlavní výdělečnou činností podniku (náklady ve smyslu expenses) od nákladů souvisejících s okrajovými a nahodilými transakcemi (náklady ve smyslu losses).

Náklady (Expenses) jsou peněžním výdajem nebo jiným snížením aktiv podniku nebo zvýšením závazků (či kombinací obojího), které je způsobeno dodávkami výrobků a zboží, poskytováním služeb nebo jinými činnostmi, představujícími hlavní výdělečné činnosti podniku.

Náklady, resp. úbytky (Losses) jsou snížením vlastního kapitálu (čistých aktiv), které vyplývá z okrajových či náhodných transakcí podniku, či které vyplývá z jakýchkoliv jiných událostí a transakcí, které mají dopad na účetní jednotku, vyjma nákladů a výběrů vlastníků.

Na tomto místě je vhodné upozornit na zcela odlišné vymezení pojmu „náklad“ v US GAAP, IFRS a vůbec ve všech světových sadách účetních standardů a vymezení pojmu „náklad“ v české účetní legislativě. Pojem „náklad“ z české účetní legislativy neodpovídá kategorii, kterou US GAAP nebo IFRS označují expense. Tyto nesrovnalosti pramení zejména z odlišně pojatých účtů změny stavu a aktivace. Řešení věcné nesrovnalosti mezi uznanými výnosy z hlavní výdělečné činnosti a druhově členěnými náklady z hlavní výdělečné činnosti se v České republice provádí úpravou výnosů. Toto řešení je metodicky sporné. Správné je takové řešení, kdy jsou k dosaženým výnosům přiřazeny, a tedy i upraveny, jim odpovídající náklady.

 

Costs/Expenses/Losses

Cost is the amount of expenditure (actual or notional) incurred on, or attributable to, a specific thing or activity. The word cost can rarely stand alone and should be qualified as to its nature and limitations. This perception of costs is typical for management accounting, which understand the cost as a value expression of rational and reasonable expenditure of economic resources, which relate to the economic purpose of the firm (cost is closely related to the generated output and its purpose is to increase the value of economic resources).

In contrast, the relationship between expenditure of economic resources and business process is often quite loose in financial accounting and expenditures of economic resources that will not lead to appreciation in equity are often seen as “costs” as well as “costs” arising from extraordinary or incidental transactions. However, these “costs” are called expenses or losses. The world’s developed accounting systems (IAS / IFRS, as well as US GAAP) separate elements of business performance, which come from the entity’s ongoing major or central operations (core business) from those which come from peripheral or incidental transactions.

Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations.

Losses are decreases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all other transactions and other events and circumstances affecting the entity except those that result from expenses or distributions to owners.

Now, it is suitable to discuss briefly completely different definition of “expense” in US GAAP, IFRS (and all global sets of accounting standards) and definition of “expense” in the Czech accounting legislation. The term “expense” known from the Czech accounting legislationdoes not match the category of “expense” in US GAAP or IFRS. These discrepancies arise mainly from different accounts of variation of stocks and capitalization of own products. The substantive and time inconsistencies between recognized revenues from operating activities and expenses from operating activities classified by nature are resolved by the change of revenues when using the variation of stock account in the Czech Republic. This solution is methodologically questionable. Proper is the opposite solution. The level of revenues recognized is exogenous and corresponding expenses are adjusted.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...
  • Kalkulační vzorecPro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé eleme...