slovník

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém je souborem kontrolních postupů. Zahrnuje všechny politiky a postupy přijaté managementem účetní jednotky, které mají napomáhat k dosažení stanovaných cílů a pravidelně a účinně podporovat podnikatelský proces včetně dodržování interních politik, ochrany aktiv, prevence a odhalování podvodů a chyb, přesnosti a úplnosti účetních záznamů a včasné přípravy spolehlivých hodnotových informací.

Vnitřní kontrolní systém vytváří prostředí kontroly, což je celkový přístup, uvědomění a každodenní činnost manažerů s ohledem na vnitřní kontrolu a její významnost pro daný subjekt. Prostředí kontroly zahrnuje styl managementu, firemní kulturu a hodnoty sdílené všemi zaměstnanci. Je obecným základem, ze kterého různé ostatní kontrolní metody vycházejí.

 

Internal Control System

Internal control system is a set of control procedures. It includes all the policies and procedures adopted by the managers of an entity to assist in achieving their objectives of ensuring, as far as practicable, the orderly and efficient conduct of a business, including adherence to internal policies, the safeguarding of assets, the prevention and detection of fraud and error, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information.

Internal control system creates control environment, which is the overall attitude, awareness and actions of managers regarding internal controls and their importance to the entity. The control environment encompasses the management style, corporate structure and values shared by all employees. It provides a background against which the various other controls are operated.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...