slovník

Variabilní náklady

Náklady, které se mění v závislosti na objemu aktivit (výkonů).

Variabilní náklady jsou doplňkem fixních nákladů.

Příklady výrobních variabilních nákladů zahrnují například přímou práci, přímý materiál a energii pro pohon strojů. U těchto nákladů se předpokládá, že se mění v přímé relaci k určitému rozsahu provozní činnosti. Příklady nevýrobních variabilních nákladů zahrnují například prodejní provize, které se pohybují podle objemu tržeb z prodeje či náklady na benzin, které se pohybuje podle počtu ujetých kilometrů.

Musíme vzít v úvahu také tzv. semi-variabilní náklady (smíšené náklady). Patří mezi ně i fixní a variabilní složku. Příkladem mohou být náklady na údržbu, které se skládají z plánované údržby, která je prováděna bez ohledu na úroveň aktivity, a variabilní složky, která je přímo závislá na úrovni aktivity. Dalším příkladem semi-variabilních nákladů jsou výplaty obchodních zástupců, kterým je vyplácen pevný (fixní) plat a navíc variabilní provize z prodeje.

 

Variable Costs

Variable cost is a cost which varies with a measure of activity (output or turnover).

Variable costs complement the fixed costs.

Examples of manufacturing variable costs include piecework labour, direct materials and energy to operate the machines. These costs are assumed to fluctuate directly in proportion to operating activity within a certain range of activity. Examples of non-manufacturing variable costs include sales commissions which fluctuate with sales value and petrol which fluctuates with the number of kilometres travelled.

We also must consider semi-variable costs (mixed costs). These include both a fixed and variable component. The cost of maintenance is a semi-variable cost consisting of planned maintenance that is undertaken whatever the level of activity, and a variable element that is directly related to the level of activity. Another example of semi-variable cost is where sales representatives are paid a fixed salary plus a commission on sales.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...