slovník

Úvěrové (kreditní) riziko

Úvěrové (jinak také kreditní) riziko je možnost, že nastanou ztráty, vyplývající z neschopnosti druhé strany plnit platební podmínky, ke kterým se zavázala ve smluvním vztahu.

Ztráta, kterou podnik utrpí, může být buďto částečná nebo úplná. Kreditní riziko typicky pramení zejména z následujících příčin:

 • spotřebitel není schopen splácet hypoteční úvěr, kontokorentní úvěr nebo jiný dluh;
 • podnik nebo spotřebitel neplatí obchodní faktury;
 • podnik není schopen vyplácet mzdy svým zaměstnancům;
 • emitent dluhopisů (ať již podnik nebo stát) není schopen v okamžiku splatnosti splatit kupón nebo jistinu;
 • banka v úpadku není schopna vyplatit vkladatelům jejich depozita;
 • a spousta dalších možných příčin.

Úvěrové riziko je základním finančním rizikem v bankovním systému a existuje v podstatě v jakémkoliv podnikání. Způsob identifikace a řízení úvěrového rizika je klíčový pro finanční zdraví a platební schopnost každé banky. Úbytek kapitálu v důsledku odpisů nekvalitních pohledávek se stal osudný řadě institucí. Identifikace a ohodnocení (rating) úvěrového rizika je prvním krokem k jeho úspěšnému zvládnutí.

Úvěrové riziko bývá hodnoceno na základě dlužníkovy očekávané platební schopnosti, jinými slovy vyjádřeno je riziko posuzováno na základě pravděpodobnosti, že bude dlužník schopen dostát svým závazkům v souladu se smluvenými podmínkami. Platební schopnost je posuzována ve vztahu k budoucnosti, takže je zřejmé, že se úvěrová analýza orientuje především na dlužníkovu schopnost dostávat svým budoucím závazkům.

Řada institucí se orientuje na posuzování platební schopnosti různých organizací (ale i států) a zhodnocení souvisejícího úvěrového rizika. Mezi neuznávanější z nich patří Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s a Fitch.

 

 

Credit Risk

Credit risk is the possibility that a loss may occur from the failure of another party to perform according to the terms of a contract.

The loss may be complete or partial and can arise in a number of circumstances. For example:

 • a consumer may fail to make a payment due on a mortgage loan, credit card or other loan;
 • a business or consumer does not pay a trade invoice when due;
 • a business does not pay an employee's earned wages when due;
 • a business or government bond issuer does not make a payment on a coupon or principal payment when due;
 • an insolvent bank won't return funds to a depositor;
 • and many other reasons …

Credit risk is the primary financial risk in the banking system and exists in virtually all business activities. How a bank selects and manages its credit risk is critically important to its performance over time; indeed, capital depletion through loan losses has been the proximate cause of most institution failures. Identifying and rating credit risk is the essential first step in managing it effectively.

Credit risk is rated on the basis of the borrower’s expected performance, i.e., the likelihood that the borrower will be able to service its obligations in accordance with the terms. Payment performance is a future event; therefore, examiners’ credit analyses will focus primarily on the borrower’s ability to meet its future debt service obligations.

Many institutions are oriented on assessing payment performance of organizations (as well as governments) and on evaluating related credit risks. Most respected are probably Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s and Fitch.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...