slovník

Úrokové riziko

Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty z titulu nepříznivého dopadu náhlé změny spotové bezrizikové výnosové křivky určité měny. Jedná se o dopad na reálnou hodnotu aktiv (zpravidla pohledávek) a závazků společnosti. Obecně jde tedy o možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn úrokových měr.

Aktiva a závazky, jejichž reálná hodnota je závislá na úrokových mírách se nazývají úrokově citlivá aktiva, resp. úrokově citlivé závazky. Úrokově citlivý je každý dluhový nástroj, který má nenulovou splatnost.

Úrokové riziko spadá do skupiny tzv. tržních rizik, což jsou rizika ztráty vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen.

Ve spojitosti s dluhopisy je to riziko, které vyplývá pro majitele dluhopisů z kolísání úrokových sazeb. Úroveň úrokového rizika dluhopisu závisí na tom, jak citlivá je jeho cena na změny tržních úrokových sazeb. Tato citlivost závisí na dvou věcech, a to na době do splatnosti příslušného dluhopisu a na jeho kupónové sazbě.

 

 

Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as a risk of loss resulting from sudden unfavourable change in spot risk-free yield curve of a specific currency. It is impact on fair value of assets (usually receivables) and liabilities of a company. In general, it is the possibility of a loss or gain due to future changes in interest rates.

Assets and liabilities whose fair value depends on interest rate are called interest rate sensitive assets and liabilities. Each debt instrument with non-zero maturity is interest rate sensitive.

Interest rate risk belongs to market risks. Market risks are risks of loss resulting from change in prices, exchange rates and interest rates on financial markets. It is comprehensive term standing for interest rate risk, currency risk, risk on shares and other risks resulting from changes in market prices.

In connection with bonds, it can be described as the risk that arises for bond owners from fluctuating interest rates. How much interest rate risk a bond has depends on how sensitive its price is to interest rate changes in the market. The sensitivity depends on two things, the bond's time to maturity, and the coupon rate of the bond.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...