slovník

Účinnost

Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem souměření vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým prospěchem. Její elementární formou je porovnání nákladů vynaložených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy z prodeje těchto výkonů. V tomto případě lze tedy ekonomickou účinnost kvantifikovat pomocí zisku.

Ekonomická účinnost vyjadřuje přínos z prodeje výkonů a měří míru zhodnocení nákladů při prodeji výkonů zákazníkům. Jedná se o důležité kriterium racionality vynaložených nákladů v procesu tvorby výkonů.

 

Efficiency

The level of economic efficiency is the result of comparison of cost sacrificed with the economic benefit achieved. Its basic form is a comparison of costs incurred on products sold with revenue from the sale of this output. In this case, economic efficiency can be quantified by profit.

Economic efficiency reflects the benefit from sales of production and measures the rate of improvement of costs that are transformed into output, which is sold to customers. It is an important criterion of rationality of costs incurred in the process of production of output.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...