slovník

Tržní podíl (absolutní, relativní)

Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb podniku nebo určitého produktu na obratu relevantního trhu za určité vymezené období. Pokud například tržby podniku tvoří třetinu celkových tržeb v rámci odvětví, je jeho absolutní tržní podíl 33%.

Relativní tržní podíl pak poměřuje tržby podniku za dané období s tržbami nejvýznamnějších konkurentů. Pokud jsou například tržby podniku poloviční ve srovnání s jeho největším konkurentem, je jeho relativní tržní podíl 50%. Pokud je obtížné získat údaje o trhu jako celku, může podnik, pokud zná tržby svých největších konkurentů, svou tržní pozici odhadnout na základě relativního tržního podílu.

 

Market Share (absolute, relative)

The absolute market share is usually measured as the relationship of the sales volume of a company or of a product to the total sales volume of the relevant market within a time period. For example, if sales of a company are a third of total sales in the industry its absolute market share is 33%.

The relative market share compares a company’s own turnover or sales volume in a given period with its biggest competitors in the market. For example, if sales of a company are a half of sales of its biggest competitor its relative market share is 50%. If it proves difficult to obtain market data then the business can still estimate its market position with the help of the relative market share, as long as the sales figures of its biggest competitors in the field of competition are known.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...