slovník

Treasury

Oddělení treasury se angažuje ve finančním řízení podniku s hlavním cílem optimalizovat likviditu firmy a zmírňovat finanční rizika. To zahrnuje inkasa a platby částek a zajištění zdrojů financování a plánování investičních aktivit. Ve větších firmách může agenda tohoto oddělení zahrnovat i obchodování s dluhopisy, měnami, finančními derivátovými nástroji a řízení rizik, která s těmito obchody souvisejí. Zvláště banky mají celá oddělení s rozsáhlou vnitřní strukturou, jejichž náplní práce je řízení treasury.

Oddělení treasury zodpovídá za finanční řízení podniku jako celku a spolurozhoduje o konkrétních způsobech střednědobého a dlouhodobého financování podniku (emise dluhopisů a akcií, kapitálové vklady apod.). Dále je zodpovědné zejména za:

 • řízení finanční stability,
 • zhodnocení krátkodobých finančních aktiv,
 • řízení hotovosti, a
 • zajištění finančních rizik.

Termín treasury má i některé další významy (nemusí se vždy jednat o oddělení v podniku).

Anglický pojem „treasury“ znamená také „pokladnice“. Historicky byla tímto pojmem označována královská pokladnice, resp. státní pokladna, kam byly ukládány peníze a jiné cenné předměty (např. zlato). Osoba v pozici strážce a hlavy pokladnice byla nazývána „pokladník“ (v angličtině „treasurer“).

V mnoha zemích je i v dnešní době anglický pojem „treasury“ používán jako synonymum pro ministerstvo financí a čelní představitel je nazýván ministr financí. V jiných státech však dokonce existuje instituce státní pokladna (označovaná v angličtině „treasury“) spolu s ministerstvem financí souběžně s tím, že si dělí pravomoci. Příkladem takového státu je Polská republika, jejíž státní aparát zahrnuje jak Ministerstvo financí (Ministerstwo Finansów), tak i Ministerstvo státní pokladny (Ministerstwo Skarbu Państwa).

 

 

Treasury

Treasury department is engaged in financial management of an enterprise, with the ultimate goal of optimizing the firm's liquidity and mitigating its financial risk. It includes collections, disbursements, investment and funding activities. In larger firms, it may also include trading in bonds, currencies, financial derivatives and the associated financial risk management. Especially banks have whole departments and sub-departments devoted to treasury management.

Treasury department is responsible for financial management of a company as a whole. Its staff members co-decide about the mid-term and long-term corporate financing (issuing bonds and shares, contributions of capital, etc.). Then they are also responsible for:

 • managing the financial stability,
 • evaluation of short-term financial assets,
 • cash management and
 • hedging of financial risks.

The term treasury has other meanings as well (it is not only department in a firm).

Treasury was historically called a place where currency or other precious items (e.g. gold) were kept. The head of a treasury was typically known as a treasurer.

In many other countries, the term treasury is synonym for ministry of finance these days and the head is then known as the finance minister. In some other countries, Treasury exists alongside a separate Ministry of Finance, with divided functions. Example of such state is Poland, the government of which includes the Ministry of Finance (Ministerstwo Finansów) as well as the Ministry of State Treasury (Ministerstwo Skarbu Państwa).

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...