slovník

Středisko

Středisko je útvarem či oblastí, jimž je možné přiřadit náklady a/nebo výnosy. Protože ve většině dnešních firem není možné, aby byly řízeny centrálně, dochází prostřednictvím vytvoření odpovědnostních středisek k jejich decentralizaci. Odpovědnostní středisko je jednotka v rámci společnosti, jejíž vedoucí zodpovídá za výkonnost této jednotky.

Měli bychom rozlišovat různé typy odpovědnostních středisek. Čtyři základní typy jsou:

 • nákladové či výdajové středisko,
 • výnosové středisko,
 • ziskové středisko,
 • investiční středisko.

Nákladová odpovědnostní střediska jsou ta, jejichž vedoucí obvykle zodpovídají pouze za ty náklady, které mohou ovlivnit. V rámci těchto středisek je třeba odlišit nákladová střediska, jejichž aktivitu lze vyjádřit měřitelnými jednotkami, u nichž je možné změřit pomocí finančně vyjádřené veličiny objem výstupu a na každou jednotku výstupu přesně specifikovat a změřit objem potřebných vstupů, a nákladová střediska, jejichž aktivitu nelze vyjádřit měřitelnými jednotkami, u nichž neexistuje zřejmé vazba vynaložených vstupů a vzniklého výstupu.

Výnosová odpovědnostní střediska jsou ta, jejichž vedoucí jsou zodpovědní zejména za dosažené výnosy v podobě tržeb z prodeje.

Jednotky v rámci společnosti, jejichž vedoucí zodpovídají jak za generované výnosy, tak za vynaložené náklady se nazývají zisková odpovědnostní střediska. Jejich manažeři mají pravomoc stanovit prodejní ceny, zvolit si cílové trhy, rozhodovat o sortimentním mixu a volit si dodavatele.

Investiční odpovědnostní střediska jsou ta, jejichž manažeři jsou zodpovědní jak za generované výnosy, tak za vynaložené náklady, a navíc mají pravomoc a odpovědnost i za řízení pracovního kapitálu a za investiční rozhodování v rámci své jednotky.

 

Centre

Centre is department or area to which costs and/or revenues are charged. Since it is not possible for most firms today to be controlled centrally, organizations decentralize by creating responsibility centres. A responsibility centre may be defined as a unit of a firm where an individual manager is held responsible for the unit’s performance.

We can distinguish between the various forms of responsibility centres. Four main types we recognize are:

 • cost or expense centres,
 • revenue centres,
 • profit centres,
 • investment centres.

Cost or expense responsibility centres are those centres whose managers are normally accountable for only those costs or expenses that are under their control. It is necessary to distinguish between standard cost centres, whose output can be measured and the input required to produce each unit of output can be specified and discretionary expense centres, where output cannot be measured in financial terms and there are no clearly observable relationships between inputs and the outputs.

Revenue responsibility centres are those centres whose managers are mainly accountable for financial outputs in the form of generating sales revenues.

Units within an organization whose managers are accountable for both revenues and costs are called profit responsibility centres. Managers are therefore free to set selling prices, choose which markets to sell in, make product mix and select suppliers.

Investment responsibility centres are centres whose managers are responsible for both sales revenues and costs and, in addition, have responsibility and authority to make working capital and capital investment decisions.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...