slovník

Strategie

Strategie je postup včetně specifikace požadovaných zdrojů za účelem dosažení konkrétního cíle.

Strategické plánování se zaměřuje na odhalení existujících a nových potenciálů úspěchu podniku, resp. strategické podnikatelské jednotky. Cílem je nalézt odpověď na otázku, zda se v podniku dělají správné věci pro správné zákazníky. V návaznosti na to potom operativní řízení usiluje o zužitkování všech existujících potenciálů úspěchu, tzn. jejich přeměnu v marže a zisky, a o rozvoj nových potenciálů úspěchu.

Strategie funkčních oblastí konkretizují podnikovou strategii na úrovni jednotlivých funkčních oblastí jako marketing, výzkum a vývoj, personál, finance apod. Zajišťují, aby všechny strategicky významné funkční oblasti odpovídajícím způsobem přispívaly k realizaci celopodnikové strategie.

 

Strategy

Strategy is a course of action including the specification of resources required to achieve a specific objective.

Strategic planning aims to discovering what potentials of success the company or rather the strategic business unit (SBU) has to offer and what new potentials for success the firm should develop. It seeks to discover whether it is doing the right things for the right customers. Operative management should then exploit the available potential for success, that is to say convert them into contribution margins and profits and develop the new potentials.

Functional area strategies serve to put the corporate strategy into practice at the level of individual areas of business functions like marketing, research and development, personnel, finance, etc. They ensure that all the functional areas with a bearing on strategy make their contribution to the implementation of the overall strategy.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...