slovník

Strategické manažerské účetnictví

Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům společnosti, jakožto i na naturální informace a vnitřně generované informace.

Tradiční metody a nástroje manažerského účetnictví se modifikují a rozšiřují, aby podporovaly strategické řízení podniku. Dochází k úzkému propojování manažerského účetnictví s nástroji a metodami strategického řízení a k silnější orientaci manažerského účetnictví na informace z externího prostředí a na monitorování a analýzu strategické pozice podniku. Manažerské účetnictví reaguje například na výstupy SWOT analýzy, portfoliových matic i nových koncepcí managementu jako jsou analýza hodnotového řetězce, lean management, just in time a podobně.

 

Strategic Management Accounting

It is a form of management accounting in which emphasis is placed on information which relates to factors external to the firm as well as non-financial information and internally generated information.

Traditional methods and tools of management accounting modified and extended to support strategic management of the company. There is a close linking of management accounting with tools and methods of strategic management. Management accounting stronger focuses on information from the external environment and monitors and analyzes the strategic position of the company. Management accounting reflects usage of SWOT analysis, portfolio matrices and new management concepts such as value chain analysis, lean management, just-in-time etc.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...