slovník

Semi-variabilní náklady

Semi-variabilní náklady (smíšené náklady) mají jak fixní, tak i variabilní složku.

Fixní (strukturální) náklady jsou vynaloženy na účetní období a v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny změnami v rozsahu aktivit (výkonů).

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu aktivit (výkonů).

Vztah mezi semi-variabilními (smíšenými) náklady a úrovní výstupu lze vyjádřit následujícím vztahem:

 

kde:       Y = celkový náklad

a = fixní náklad

b = variabilní náklad na jednotku

X = počet jednotek

Příkladem mohou být náklady na údržbu, které se skládají z plánované údržby, která je prováděna bez ohledu na úroveň aktivity, a variabilní složky, která je přímo závislá na úrovni aktivity. Dalším příkladem semi-variabilních nákladů jsou výplaty obchodních zástupců, kterým je vyplácen pevný (fixní) plat a navíc variabilní provize z prodeje.

V praxi bývají semi-variabilní náklady často nesprávně zaměňovány se semi-fixními náklady. Nejedná se však o synonyma.

 

 

Semi-variable Costs

Semi-variable costs (mixed costs) include both fixed and variable component.

Fixed (structure) costs are incurred for an accounting period and within certain output or turnover limits tend to be unaffected by fluctuations in the levels of activity (output or turnover).

Variable cost is a cost which varies with a measure of activity (output or turnover).

The relationship between semi-variable (mixed) cost and level of activity can be expressed by the following equation:

 

where: Y = total cost

a = total fixed cost

b = variable cost per unit of activity

X = number of units of activity

The cost of maintenance is a semi-variable cost consisting of planned maintenance that is undertaken whatever the level of activity, and a variable element that is directly related to the level of activity. Another example of semi-variable cost is where sales representatives are paid a fixed salary plus a commission on sales.

In practice semi-variable costs are often confused with semi-fixed costs by mistake. However, these terms are not synonyms.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...