slovník

Rozpočet

Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní toky.

Může být stanoven pro celý podnik nebo pro rozpočtové středisko, což je část podniku, která je samostatně řízena a pro kterou je sestavován rozpočet.

Rozpočet podporuje organizační proces, napomáhá při koordinaci činností a je nástrojem řízení.

Plánovací funkci zajišťuje hlavní podnikový rozpočet.

Kontrola probíhá porovnáním skutečných výsledků s přepočteným rozpočtem. Přepočtený rozpočet odlišuje rozdílný vývoj nákladů v závislosti na změnách v objemu aktivit a mění se v závislosti na těchto změnách. Pevný rozpočet se nemění v návaznosti na změny v objemu aktivit.

 

Budget

Budget is a quantitative statement for a defined period of time, which may include planned revenues, expenses, assets, liabilities and cash flows.

It can be set for a whole company or for a budget centre, which is a section of an entity for which control may be exercised and budgets prepared.

A budget provides a focus for the organisation, aids the co-ordination of activities, and facilitates control.

Planning is achieved by means of a master budget.

Control is generally exercised through the comparison of actual results with a flexed budget. Flexed budget, by recognising different cost behaviour patterns, is designed to change as volume of activity changes. Fixed budget is not changed in response to subsequent changes in activity.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...