slovník

Riziko a nejistota

Nejistota je neschopnost předpovídat výsledky aktivit vzhledem k nedostatku informací o požadovaných vztazích mezi vstupy a výstupy nebo o prostředí, ve kterém aktivity probíhají.

Riziko je potom stav, ve kterém známe možné výsledky činnosti i jejich pravděpodobnosti, jinak řečeno stav, ve kterém existuje kvantifikovatelný rozptyl možných výsledků dané aktivity.

Z pohledu controllingu jsou nejvýznamnější součásti rizika:

 • úvěrové riziko – pravděpodobnost, že nastanou ztráty plynoucí z neschopnosti jiné strany plnit podmínky vyplývající ze smlouvy;
 • měnové riziko – možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn měnových kurzů;
 • úrokové riziko – možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn úrokových měr;
 • akciové riziko – možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn akciových výnosů;
 • riziko likvidity – možnost, že se subjekt bude potýkat s obtížemi při využití aktiv nebo jiných fondů, aby splnil požadavky spojené s finančními nástroji.

Proces uvědomování si a ovládání rizik, kterým podnik nevyhnutelně čelí v procesu dosahování podnikových cílů, nazýváme řízením rizik. Řízení rizik se zabývá identifikací a hodnocením rizik, stanovením přijatelných rizik a jejich omezením pomocí zajišťovacích metod. Pro účely řízení se riziko často dělí do kategorií jako např. provozní, finančně-právní, informační a osobní riziko.

 

Risk and Uncertainty

Uncertainty is the inability to predict the outcome from an activity due to a lack of information about the required input/output relationships or about the environment within which the activity takes place.

Risk is a condition in which we know the possible outcomes of activities and their probabilities, in other words a condition in which there exists a quantifiable dispersion in the possible outcomes from any activity.

From the controlling perspective the most notable kinds of risk are:

 • credit risk – the possibility that a loss may occur from the failure of another party to perform according to the terms of a contract;
 • currency risk – the possibility of a loss or gain due to future changes in exchange rates;
 • interest rate risk – the possibility of a loss or gain due to future changes in interest rates;
 • equity risk – the possibility of a loss or gain due to future changes in stock prices and/or the implied volatility;
 • liquidity risk – the possibility that an entity will encounter difficulty in realising assets or otherwise raising funds to meet commitments associated with financial instruments.

The process of understanding and managing the risks that the organization is inevitably subject to in attempting to achieve its corporate objectives is called risk management. Risk management is concerned with the identification and valuation of risks to be run and their limitation with the help of hedging methods. For management purposes risks are usually divided into categories such as operational, financial, legal compliance, information or personnel.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...