slovník

Řízení treasury

Řízení treasury představuje vrcholové řízení všech finančních záležitostí, tvorbu vnitřních a vnějších zdrojů pro financování podniku, řízení měn a peněžních toků a formulaci komplexní strategie, politiky a postupů řízení podnikových financí.

Vzhledem k tomu, že za primární cíl řízení treasury bývá v řadě společností považováno řízení peněz a peněžních ekvivalentů (zařazení do tříd splatnosti, resp. úrovní likvidity apod.) tak, aby společnost dostávala svým závazkům podle toho, jak v čase nastávají, bývá v praxi řízení treasury zjednodušeně zužováno na řízení peněžních prostředků.

Řízení treasury znamená také tvorbu a řízení politik a procedur, které zajišťují úspěšné zvládnutí všech finančních rizik. Jedním ze stěžejních úkolů řízení treasury je tedy rovněž chránění společnosti před finančními riziky, ke kterým může docházet na základě úmyslných rozhodnutí či mimoděk. Neustále je třeba monitorovat, jak jsou finanční prostředky využívány, a pokoušet se minimalizovat potenciální ztráty. Oddělení řízení treasury jsou typická zejména ve velkých společnostech. Některé společnosti se na řízení finančních rizik specializují a jsou tedy pro jejich zvládání lépe vybaveny. Ostatní společnosti pak mohou služby související s treasury managementem nakupovat od nich (outsourcovat).

 

 

Treasury Management

Treasury management is corporate handling of all financial matters, the generation of external and internal funds for business, the management of currencies and cash flows, and the complex strategies, policies and procedures of corporate finance.

Because in many companies a primary function of treasury management is to establish levels for cash or cash equivalents so that a company can meet its financial obligations on time, treasury management is sometimes simply referred to as cash management.

Treasury management is also the creation and governance of policies and procedures that ensure the company manages financial risk successfully. One of the main functions of treasury management is to protect a company from financial risks it may take on deliberately or unintentionally. They constantly monitor how the finances are spent and attempt to minimize any potential loses. They are traditionally found in large companies but some companies hire out the role to specialized companies who are better equipped to handle the risks.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...