slovník

Řízení peněžních prostředků

Řízení peněžních prostředků

Pojem řízení peněžních prostředků je spojen s širokou oblastí podnikových financí a zahrnuje inkasování peněžních prostředků, nakládání s nimi a jejich použití. Představuje posouzení tržní likvidity, peněžních toků a investičních příležitostí.

Řízení peněžních prostředků (peněz a peněžních ekvivalentů) bývá v řadě společností považováno za primární cíl řízení treasury. Jedná se o zařazení do tříd splatnosti (resp. úrovní likvidity) tak, aby společnost dostávala svým závazkům podle toho, jak v čase nastávají.

Řízení peněžních prostředků napomáhá úspěšnému zvládnutí finančních rizik. Neustále je třeba monitorovat, jak jsou finanční prostředky využívány, a pokoušet se minimalizovat potenciální ztráty.

Mezi typické podnikové praktiky řízení peněžních prostředků náleží následující opatření a optimalizační techniky:

 • využívání dodavatelského úvěru,
 • financování v rámci skupiny,
 • sdružování a vzájemné započítávání,
 • clearingové centrum,
 • řízení příjmů a výdajů,
 • řízení pohledávek a závazků,
 • řízení úroků,
 • řízení deviz,
 • elektronické bankovnictví.

 

Cash Management

Cash management refers to a broad area of corporate finance involving the collection, handling, and usage of cash. It involves assessing market liquidity, cash flow, and investments.

Cash management is considered as a primary function of treasury management in many companies. It enables to establish levels for cash or cash equivalents so that a company can meet its financial obligations on time.

Cash management helps companies to ensure managing financial risk successfully. It is necessary to constantly monitor how the finances are spent and attempt to minimize any potential loses.

Typical practices of cash management in companies comprise following measures and optimization techniques:

 • using of supplier credit,
 • intragroup financing,
 • netting and offsetting,
 • clearing centre,
 • cash inflows and outflows management,
 • receivables and payables management,
 • interest rates management
 • foreign exchange management,
 • electronic banking.

 

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...