slovník

Rentabilita

Rentabilita

Vyjadřuje vztah mezi veličinou zisku a jinými provozními veličinami, které napomáhají k dosažení tohoto zisku. Např. rentabilita obratu měří podíl zisku ku obratu před odečtením daní a úroků (EBIT) a udává kolik podnik „vydělá“ na každé peněžní jednotce.

Rentabilita obratu = Zisk před úroky a zdaněním x 100 %

                                                   Obrat

 

Profitability

The term profitability expresses a relationship of a profit figure to other business figures which have helped to bring about this profit. So, for example, the turnover profitability or return on sales measures the fraction of the profit in sales before deduction of taxes and interest (EBIT) and shows how much was „earned" on each monetary unit sold:

Return on sales = Earnings before interest and taxes x 100 % (net)

                                                    Sales

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...