slovník

Primární a sekundární náklady

Primární náklady jsou náklady, které jsou při účtování nákladových druhů přiřazeny přímo na vrub nákladového střediska, tj. v okamžiku obdržení účetního dokladu. Tyto náklady nemusí být alokovány podle žádného klíče na další střediska. Jsou to například náklady vynaložené na přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. Obecně jde o náklady, které vznikají spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí podniku.

Sekundární náklady jsou všechny náklady, které nejsou primárními náklady. Vznikají spotřebou ekonomických zdrojů vytvořených uvnitř podniku. Tyto tzv. interní náklady vznikají středisku, které odebírá vnitropodnikové výkony vytvořené dodávajícím střediskem.

 

Primary and Secondary Costs

Primary costs are costs directly charged to the cost centre by voucher. They don’t have to be allocated to other cost centres according to a key. They are typically cost of direct material, direct labour and other direct expenses. Generally, they are costs incurred by consumption of economic resources from the external environment of the company.

Secondary costs are complementary. They are costs incurred by consumption of economic resources that were created within the company. They are incurred in the receiving centre, when supplying centre delivers the internal goods and services.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...