slovník

Pracovní kapitál

Jde o aktiva, která jsou k dispozici pro provádění každodenních činností v podniku. Vyjadřují se jako přebytek oběžných aktiv nad běžnými (neúročenými) závazky. Rozdíl obou složek vyjadřuje trvalou vázanost oběžného majetku, který – pokud nebude redukován rozsah činnosti – nelze používat k úhradě závazků, a který by tedy měl být financován odměnu vyžadujícími zdroji krytí, tedy kapitálem vlastníků a úročenými cizími zdroji.

Modifikací pracovního kapitálu je tzv. čistý pracovní kapitál, kterým se rozumí výše oběžného majetku bez finančních prostředků, snížená o neúročené závazky. S lehkou nadsázkou lze hovořit o aktivech (ekonomických zdrojích), které jsou třikrát nepříjemné.

 • Nezakládají potenciál výdělkové schopnosti, který je vykazován spíše v dlouhodobé části aktiv rozvahy.
 • Nedá se jimi platit – nejsou totiž v peněžní formě.
 • Hodně stojí, protože jsou kryty zpravidla dlouhodobými zdroji financování, které bývají poměrně drahé.

Řízení čistého pracovního kapitálu je tedy hledání optima ve vztahu k rozsahu podnikání. Zatímco řízení efektivnosti směřuje spíše k minimalizaci čistého pracovního kapitálu, cílem řízení solventnosti je zase určit jeho bezpečnou (a tedy spíše vyšší) úroveň, zajišťující jistotu při splácení závazků v termínech splatnosti.

 

 

Working Capital

It is the capital which is available for conducting the day-to-day operations of an organisation. It is calculated as the excess of current assets over current liabilities (which don’t bear interest). It indicates an amount of permanently tied current assets – if not reduced the volume of activity – which cannot be used to cover the liabilities, and which should therefore be financed by interest bearing sources (interest-bearing liabilities and owner’s equity).

A modification of working capital is called net working capital, which means the amount of current assets without cash, less non-interest bearing liabilities. With a slight exaggeration it can be stated that this kind of assets (economic resources) is “three times annoying”.

 • They do not establish earnings potential; assets that do so are reported rather in the long-term part of the balance sheet.
 • You cannot pay with them; it is not cash.
 • They cost quite much, because they are usually covered by long-term financing sources, which are relatively expensive.

Net working capital management means trying to find the optimum in relation to the scope of business. While effectiveness management tends to minimize net working capital, solvency management tends to determine its safe (and therefore rather higher) level, which will provide ability to pay the liabilities prior or on the maturity.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...