slovník

Podniková politika

Časově nespecifikované a často nekvantifikované prohlášení vymezující tendence, jaké bude organizace sledovat ve vztahu k zainteresovaným skupinám. Úkolem je harmonizovat externí zájmy na existenci podniku s interně sledovanými cíli, aby bylo dosaženo souladu mezi vnějším a vnitřním prostředím a tím zajištěna dlouhodobá autonomie a přežití podniku.

Management nejprve stanoví základní hodnoty, standardy a zásady chování vůči zákazníkům, dodavatelům a pracovníkům. Firemní politika má tři základní součásti:

 • vize;
 • podnikové poslání;
 • podnikatelský koncept.

Vize je konkrétním obrazem budoucnosti, tak blízkým, že je možné ještě vidět její realizovatelnost, ale už dost vzdáleným, aby se probudilo nadšení pracovníků organizace pro novou skutečnost.

Vize se stává základem pro vypracování podnikového poslání, které je vyjádřením smyslu existence firmy. Jmenuje její nejvyšší cíl a je vodítkem pro řízení a jednání společnosti. Dále poskytuje určitý rámec, ve kterém jsou posléze formulovány podnikové strategie.

Pro vlastní strategické a operativní řízení jsou vize a poslání ovšem ještě málo konkrétní. Musí být dále rozpracovány v tzv. podnikatelském konceptu.

 

Corporate Policy

Corporate policy is an undated and often unquantified statement of guidance regarding the way in which an organisation will seek to behave in relation to its stakeholders. It has the task of harmonizing external interests in the company with internally pursued objectives, in order to create a match between the environment and the business as its centre. It should lead to long term guarantee of the business’s autonomy and its survival.

To achieve this, management establish the basic values, standards and principles of behaviour for dealing with customers, suppliers and employees. Corporate policy consists of three basic elements as follows:

 • vision;
 • mission statement;
 • business concept.

A vision is a particular picture of the future, near enough for people to see that it is realisable, but far enough away to stir the enthusiasm in the organisation’s workforce for a new reality.

The mission statement grows out of the vision. A mission statement is a statement of the purpose of a company. The mission statement should guide the actions of the organization, spell out its overall goal, provide a path, and guide decision-making. It provides the framework or context within which the company’s strategies are formulated.

However, for actual strategic and operative management vision and mission statement are still too vague. They must be spelled out more detailed in the business concept.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...