slovník

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán obsahuje popis aktuální finanční a obchodní situace podniku, představy o budoucím vývoji.

Podnikatelský plán obsahuje popis aktuální finanční a obchodní situace podniku, představy o budoucím vývoji podnikatelských jednotek, formulace cílů a programů, dále plány personálních, finančních a znalostních potřeb, stejně jako propojení plnění plánu se systémy motivace a odměňování.

Jedná se o interní nástroj plánování, které berou na jedné straně v úvahu informační potřeby manažerů a na druhé straně i dozorčí rady, klíčových obchodních partnerů, bank apod.

Důležitou součástí podnikatelského plánu je strategie, které by měla být formulována v podobě měřitelných a sledovatelných cílů. Kvůli možnosti pozdějšího vyhodnocení plán obsahuje i popis výchozí situace a formulaci budoucích očekávání.

Za obsah plánu odpovídá management, za koordinaci a agregaci plánů controlleři.

 

Business Plan

Business plan comprises the descriptions of the actual situation of the company and its finances, the plans for future development of the business units, the formulated objectives and programs, plans for personnel, finance and know how requirements, as well as linkage of fulfilment of the plans with motivation and incentive systems.

It is an internal planning instrument that on one hand covers the information needs of managers and on the other hand informs the board, key business partners, banks etc.

An important part of business plan is the strategy which should be formulated in the form of measurable and trackable objectives. For future evaluation and comparison the business plan should comprise also the description of starting situation as well as management expectations.

Management is responsible for the contents of the plan, controllers are responsible for the co-ordination and the aggregation of the plan.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...