slovník

Plánování

Plánování obnáší stanovení cílů a formulaci, hodnocení a výběr politik, strategií, taktik a akcí nutných k jejich dosažení.

Plánování zahrnuje jak dlouhodobé (strategické) plánování, tak i krátkodobé (operativní) plánování (obvykle v časovém horizontu do jednoho roku).

Plánování se týká všech oblastí a složek podnikání.

Finanční plánování je plánování způsobu získání finančních zdrojů za účelem financování plánovaných aktivit.

Plánování zdrojů financování je proces výběru vhodných zdrojů za účelem financování dlouhodobých aktiv a pracovního kapitálu.

Plánování dlouhodobých aktiv je proces zhodnocení a výběru dlouhodobých aktiv za účelem dosažení strategií.

Naturálně (věcně) vyjádřené plány jsou posléze transformovány do hodnotově (finančně) vyjádřených rozpočtů.

 

Planning

Planning is the establishment of objectives and the formulation, evaluation and selection of the policies, strategies, tactics and action required to achieve them.

Planning usually comprises long-term (strategic) planning, and short-term (operational) planning. The latter is usually for a period up to one year.

Planning concerns all the areas and all the aspects of business.

Financial planning means planning the acquisition of funds to finance planned activities.

Capital funding planning is the process of selecting suitable funds to finance long-term assets and working capital.

Capital resource planning is the process of evaluating and selecting long-term assets to meet strategies.

Naturally formulated plans are then translated into value-based (financial) budgets. podnikatelský plán

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...