slovník

Odpovědnostní účetnictví

Pro efektivní měření nákladů a výkonnosti musí být náklady a výnosy přiřazovány těm jednotlivcům, kteří jsou zodpovědní za jejich vznik. Systém, který tento princip respektuje je znám jako odpovědnostního účetnictví a umožňuje, aby byla odpovědnost za finanční výsledky a výstupy přidělena konkrétním jednotlivcům napříč celou organizací.

Cílem odpovědnostního účetnictví je přiřadit a sčítat náklady a výnosy jednotlivých odpovědnostních středisek takovým způsobem, aby byly veškeré odchylky od stanovených cílů (typicky od rozpočtu) jednoznačně přiřazeny osobě, která za chod příslušného odpovědnostního střediska zodpovídá. Odpovědnostní středisko může být definováno jako jednotka společnosti, ve které je určitý jednotlivec – manažer – zodpovědný za její výkonnost.

U každého odpovědnostního střediska je třeba stanovit výkonností cíle, měřit výkonnost, porovnávat dosaženou výkonnost s cíli, analyzovat odchylky a přijímat opatření tehdy, když existují významné rozdíly mezi skutečně dosaženou a cílovou výkonností.

Odpovědnostní účetnictví je založeno na aplikaci principu ovlivnitelnosti, což znamená, že do odpovědnosti určitého střediska či oblasti je možné zahrnout pouze ty náklady, které má toto odpovědnostní středisko (resp. jeho vedoucí) možnost a pravomoc významnou měrou ovlivnit. Princip ovlivnitelnosti může být naplněn buďto eliminací neovlivnitelných položek z oblasti, za kterou je manažer zodpovědný nebo zobrazením veškerých vlivů takovým způsobem, aby bylo možné jednoznačně rozlišovat ovlivnitelné a neovlivnitelné položky.

Odpovědnostní účetnictví je založeno na uplatnění principu participace. Participace odráží míru, ve které mají podřízení, kteří jsou úkolování formou rozpočtu, možnost ovlivnit hodnoty, které jsou základem jejich rozpočtů a cílů. Jednotlivci jsou totiž spíše ochotni přijímat cíle a nechat se zavázat k jejich dosažení, když jsou aktivně zapojeni do procesu stanovení těchto cílů.

 

Responsibility Accounting

For cost and performance measurement, costs and revenues must be traced to the individuals who are responsible for incurring them. This system is known as responsibility accounting and enables accountability for financial results and outcomes to be allocated to individuals throughout the organisation.

The objective of responsibility accounting is to accumulate costs and revenues for each individual responsibility centre so that the deviations from a performance target (typically the budget) can be attributed to the individual who is accountable for the responsibility centre. A responsibility centre may be defined as a unit of a firm where an individual manager is held responsible for the unit’s performance.

For each responsibility centre the process involves setting a performance target, measuring performance, comparing performance against the target, analyzing the variances and taking action where significant variances exist between actual and target performance.

Responsibility accounting is based on the application of the controllability principle, which means that it is appropriate to charge to an area of responsibility only those costs that are significantly influenced by the manager of that responsibility centre. The controllability principle can be implemented by either eliminating the uncontrollable items from the areas for which managers are held accountable or calculating their effects so that the reports distinguish between controllable and uncontrollable items.

Responsibility accounting is based on the application of the participation principle. Participation relates to the extent that subordinates or budgetees are able to influence the figures that are incorporated in their budgets or targets. Individuals are more likely to accept the targets and be committed to achieving them if they have been involved in the target setting process.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...