slovník

Odpisy

Odpisy

Odpisy jsou náklady využívání výrobního a dalšího investičního majetku v procesu tvorby hodnoty podnikového výkonu. Účelem odpisů je zachování substanční hodnoty nasazených výrobních faktorů. Výkonový potenciál existujícího zařízení, vyjádřený v peněžních jednotkách, musí býtzachován po dobu využívání, přičemž se odepisují výrobní prostředky od reprodukční či aktuální hodnoty, s tím, že po uplynutí doby využívání (přes inflaci) by mělo být pořízeno rovnocenné zařízení, které může podávat stejný výkon. Tento postup vede k vykazování větších odpisů, než jsou uváděny ve fnančním účetnictví. V účetnictví jsou často rozlišovány daňové a účetní (kalkulační) odpisy. Pro nákladové účetnictví jsou relevantní jen kalkulační odpisy. Podle US GAAP jsou však u metody nákladů obratu zohledňovány pouze finačně účetní odpisy. 

 

Depreciation

Depreciation refers to the costs incurred in the wear and tear on production facilities and assets in the produáion process. The purpose of depreciation is to maintain the asset value of the facilities employed. The performance potential of an existing facility, expressed in monetary units, must be maintained during its period of use, so it follows that the means of production have to be written off against replacement cost or current market value, so that at the end of its useful life (and taking into a count inflation) an equivalent facility, that is to say one which is capable of the same performance, can be purchased to replace it. This often leads to a need for a higher degree of depreciation than that permitted by the tax authorities. Hence, in accounting, a distinction is made between fiscal and imputed depreciation. It is only the latter that is relevant in cost accounting However, in the US-GAAP regulations, only the balance she depreciation fgures are taken into account in the cost of sales accounting method. Zpět na anglické pojm

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...