slovník

Náklady produktu

Náklady výkonu jsou celkové náklady na dokončené výkony vynaložené v souvislosti s vytvořením výkonu.

Jsou to ty náklady, které se vztahují k nakoupenému zboží nebo vyrobeným výkonům, které jsou určeny pro další prodej. Ve výrobním podniku jsou to náklady, které účetní přiřazuje výrobku, a které jsou zahrnuty do ocenění zásob hotových výrobků nebo nedokončené výroby, dokud nedojde k jejich prodeji. Teprve pak jsou účtovány do nákladů a porovnány s výnosy pro výpočet zisku. Až do okamžiku prodeje jsou považovány za aktivum (dosud neprodaná produkce).

 

Product Costs

Product costs are costs of a finished product built up from its cost elements. They are those costs that are identified with goods purchased or produced for resale. In a manufacturing organization they are costs that the accountant attaches to the product and that are included in the inventory valuation for finished goods or for partly completed goods (work in progress), until they are sold. Only then they are recorded as expenses and matched against sales for calculating profit. Until the moment of selling they are considered as assets (unsold production).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...