slovník

Náklady období

Náklady, které souvisejí spíše s časovým obdobím než s vytvořenými výrobky a službami. Jsou náklady, které reprezentují vynaložení zdrojů nezahrnuté do ocenění zásob, a proto jsou považovány za náklady v tom období, ve kterém vznikly.

Nevýrobní náklady (např. administrativní náklady, prodejní náklady, atd.) se obvykle vztahují ke konkrétnímu období a nejsou zahrnuty do ocenění zásob zejména ze dvou důvodů:

  • Za prvé, zásoby jsou aktiva (dosud neprodaná produkce) a aktiva představují zdroje, které byly pořízeny za tím účelem, aby přispěly k tvorbě budoucích výnosů. Neexistuje žádná záruka, že nevýrobní náklady opravdu přispějí k tvorbě budoucích výnosů, protože nepředstavují žádnou přidanou hodnotu konkrétního produktu. Právě z tohoto důvodu tedy nejsou zahrnuty ani do ocenění zásob.
  • Za druhé, mnoho nevýrobních nákladů (např. prodejní náklady) nevzniká době, kdy je výrobek vyráběn či skladován. Proto by bylo nevhodné zahrnout tyto náklady do ocenění zásob.

 

Period Costs

Period costs are those costs which relate to a time period rather than to the output of products or services. They are those costs that are not included in the inventory valuation and as a result they are treated as expenses in the period in which they are incurred.

Non-manufacturing costs (i. e. administration expenses, selling expenses, etc.) are usually treated as period costs and are not included in inventory valuation for two reasons:

  • First, inventories are assets (unsold production) and assets represent resources that have been acquired that are expected to contribute to future revenue. There is no guarantee that non-manufacturing costs will generate future revenue, because they do not represent value added to any specific product. Therefore, they are not included in the inventory valuation.
  • Second, many non-manufacturing costs (e.g. selling or distribution costs) are not incurred when the product is being manufactured or stored. Hence it is inappropriate to include such costs within the inventory valuation.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...