slovník

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví je součástí systému manažerského účetnictví. Jeho hlavním cílem je dát podklady pro řízení reprodukčního procesu v podmínkách, kdy o jeho základních parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto (operativní řízení v bezprostřední návaznosti na řízení taktické). Mimo působnost nákladového účetnictví tak zůstávají otázky spjaté s účetními informacemi pro rozhodování (taktické a strategické řízení).

Ovlivnitelnost hodnotových veličin (aktiv, vlastního kapitálu a závazků, nákladů, výnosů a zisku, příjmů a výdajů) v běžném operativním řízení je omezena existující kapacitou, umožňující vytvářet výkony pro existující zákazníky na relativně známých trzích. Je tedy rozhodnuto o základních otázkách co, jak a pro koho vyrábět. Centrem operativního řízení výkonnosti je proto zejména řízení nákladů (s bezprostředním propojením na řízení peněžních toků).

Podle svého základního obsahového zaměření je nákladové účetnictví tradičně koncipováno buď jako

  • tzv. výkonové účetnictví – jeho základním cílem je odpovědět na otázku: „Jaké jsou náklady, marže, zisk a další hodnotové charakteristiky podnikových finálních nebo dílčích výrobků, prací a služeb?“; nebo jako
  • tzv. odpovědnostní účetnictví – sleduje odpovědi na otázky: „Jak k celopodnikovým výsledkům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary?“, resp. „Jak řídit vnitropodnikové útvary, aby jejich činnost směřovala k optimálnímu naplnění cílů firmy jako celku?“.

 

Cost Accounting

Cost accounting is a part of management accounting. Its main aim is to give documents to control the reproductive process in conditions where its basic parameters have already been decided (operational control in direct linking to tactical control). Outside the scope of cost accounting remain the issues connected with accounting information for decision-making (tactical and strategic control).

Suggestibility of value categories (assets, equity and liabilities, costs, revenues and profit, income and expenditure) in operational management is limited by existing capacity, which enables to create products and services for existing customers in relatively well-known markets. Therefore the basic issues of what, how and for whom to produce are determined. Centre of operational performance management is therefore particularly cost management (with an immediate linking to the cash flow e management).

According to its basic content cost accounting is traditionally conceived as either

  • product line accounting – its primary aim is to answer the question: “What are the costs, margin, profit and other value characteristics of the final or unfinished products and services?” or
  • responsibility accounting – its primary aim is to answer questions like “How do the various internal departments contribute to overall results of the company?” or “How to manage internal departments, centres and their activities to fulfil the objectives of the company as a whole?”.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...