slovník

Měnové (kurzové) riziko

Měnové (jinak také kurzové) riziko je možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn měnových kurzů. Při měnovém riziku rozlišujeme několik typů expozice.

Společnost má transakční devizovou expozici, kdykoliv má nasmlouvány budoucí peněžní toky (současné pohledávky nebo závazky) u nichž existuje potenciální možnost, že hodnota transakce denominované v zahraniční měně se bude v budoucnosti (v okamžiku vypořádání transakce) v domácí měně lišit v důsledku změny devizového kurzu ve srovnání s okamžikem sjednání transakce.

Společnost má ekonomickou devizovou expozici jako důsledek neočekávaných změn devizových kurzů na různých trzích. Devizová expozice znamená změnu budoucí hodnoty peněžních toků, která vzniká v důsledku neočekávaných kurzových změn, které jsou dopadem změn ekonomického prostředí a ekonomických veličin. Takovým rizikem je například změna poptávky po zboží společnosti v určité zemi v důsledku změny jejího kurzu vůči měně exportéra.

Společnost má translační devizovou expozici, když se účetní hodnota aktiv, pasiv, příjmů či výdajů vyjádřených v měně, ve které se sestavují konsolidované účetní výkazy, změní jako přímý důsledek změny devizových kurzů měn dceřiných společností. Translační devizová expozice představuje de facto citlivost konsolidovaných finančních výkazů na neočekávaný pohyb devizových kurzů.

Společnost má podmíněnou devizovou expozici, např. pokud se uchází o budoucí zahraniční projekt, resp. investici. V přechodném období, dokud není rozhodnuto o realizaci projektu, je devizová expozice podmíněna nejistotou, jestli k realizaci dojde či nikoliv. Pokud dojde, podmíněná expozice se stává transakční expozicí. Pro společnost může být vhodnější řídit již podmíněnou expozici než čekat na to, zda dojde ke vzniku transakční expozice.

Měnové riziko může mít závažné finanční důsledky, pročež společnosti, které jsou tomuto riziku vystaveny, používají řadu zajišťovacích strategií, jejichž cílem je toto riziko snížit. Transakční expozice může být snížena buďto pomocí operací na finančním trhu (např. derivátové finanční nástroje jako měnové forwardy, futures, opce či swapy) nebo s využitím opatření a technik jako fakturace v jiných měnách, pozdržení či předsunutí fakturace či plateb nebo sdružování transakcí (tak, aby se rizika jednotlivých transakcí vzájemně eliminovala).

 

 

Currency Risk

Currency risk (also known as exchange risk) is the possibility of a loss or gain due to future changes in exchange rates. Several types of currency risk exposures can be distinguished.

A firm has transaction exposure whenever it has contractual cash flows (receivables and payables) whose values are subject to unanticipated changes in exchange rates due to a contract being denominated in a foreign currency. It refers to the risk associated with the change in the exchange rate between the time an enterprise initiates a transaction and the time when settles it.

A firm has economic exposure (also known as operating exposure) to the degree that its market value is influenced by unexpected exchange rate fluctuations. Economic exposure can be caused by other business activities and investments which may not be mere international transactions, such as future cash flows from fixed assets. A shift in exchange rate that influences the demand for a good in some country would also be an economic exposure for a firm that sells that good.

A firm's translation exposure is the extent to which its financial reporting is affected by exchange rate movements. The consolidation process for multinationals entails translating foreign assets and liabilities or the financial statements of foreign subsidiaries from foreign to domestic currency.

A firm has contingent exposure when bidding for foreign projects or negotiating other contracts or foreign direct investments. While waiting, the firm faces a contingent exposure from the uncertainty as to whether or not that receivable will happen. If the bid is accepted and a receivable is paid the firm then faces a transaction exposure, so a firm may prefer to manage contingent exposures.

Currency risk can have severe financial consequences, which is why firms with exposure to currency risk use a number of foreign exchange hedging strategies to reduce the risk. Transaction exposure can be reduced either with the use of the money marketsforeign exchange derivatives such as forward contractsfutures contractsoptions, and swaps, or with operational techniques such as currency invoicing, leading and lagging of receipts and payments, and exposure netting.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...