slovník

Manažer

Manažer je člen podniku, který zpravidla řídí jiné osoby. Pojem manažer se neváže na určitou úroveň v hierarchii podniku.

Management je řízení komplexních sociálních systémů a znamená, že jsou jak při rozhodování, tak při skutečné realizaci komplexně vzaty v úvahu vzájemné vztahy mezi lidmi a věcmi. Management tedy zahrnuje celý systém a jeho propojení s okolním prostředím.

Management je realizovaných prostřednictvím různých funkcí, často klasifikovaných následovně:

 • plánování – rozhodování o tom, co se má stát v budoucnosti (dnes, příští týden, příští měsíc, příští rok, v průběhu příštích pěti let, atd.) a vytváření plánů akcí;
 • organizace (implementace) – optimální využívání zdrojů potřebných k tomu, aby byly úspěšně naplněny plány; zajištění zdrojů zahrnuje nasazení a řízení lidských, finančních, technických a přírodních zdrojů;
 • péče o zaměstnance – analýza pracovních míst, nábor a přijímání vhodných pracovníků;
 • vedení (řízení) – určit, co je třeba v příslušných situacích činit a přimět lidi k tomu, aby tak činili;
 • kontrola (monitoring) – kontrola a vyhodnocení skutečných výsledků oproti plánům;
 • motivace – bez motivace nebudou zaměstnanci pracovat aktivně; pokud motivace v organizaci schází, pak zaměstnanci nemusí přispívat k naplnění dalších funkcí.

V ziskovém sektoru je primární funkcí managementu uspokojit celou škálu zainteresovaných skupin (stakeholders). To obvykle zahrnuje tvorbu zisku (pro akcionáře), vytváření ceněných produktů za rozumnou cenu (pro zákazníky), odměňování a poskytování pracovních příležitostí (pro zaměstnance). V neziskových organizacích musí management navíc ještě udržet přízeň dárců (donorů).

 

Manager/Management

A manager may be described as a member of a business who normally leads other people. The term manager is not bound to any particular level in the hierarchy.

Management involves the leading of complex social systems and means that the reciprocal relations between people and things are viewed holistically both in decision-making and in everyday practice. So it should encompass the whole system and its links with its various environments.

Management operates through various functions, often classified as:

 • planning – deciding what needs to happen in the future (today, next week, next month, next year, over the next five years, etc.) and generating plans for action;
 • organizing (implementation) – making optimum use of the resources required to enable the successful carrying out of plans; resourcing encompasses the deployment and manipulation of human resources, financial resources, technological resources, and natural resources;
 • staffing – job analysis, recruitment, and hiring for appropriate jobs;
 • leading (directing) – determining what needs to be done in a situation and getting people to do it;
 • controlling (monitoring) – checking progress against plans;
 • motivation – without motivation, employees cannot work effectively; if motivation does not take place in an organization, then employees may not contribute to the other functions.

In for-profit work, management has as its primary function the satisfaction of a range of stakeholders. This typically involves making a profit (for the shareholders), creating valued products at a reasonable cost (for customers), and providing rewarding employment opportunities (for employees). In non-for-profit management, add the importance of keeping the faith of donors.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...