slovník

Likvidita

Likvidita je schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům (de facto jde o okamžitou solventnost; solventnost je však posuzována z dlouhodobého hlediska).

Likviditou se také rozumí poměr, v jakém jsou aktiva držena ve formě peněžních prostředků nebo jim podobných aktiv.

Vyjadřuje se některou modifikací poměru mezi likvidními prostředky (prostředky, které již buď v peněžní formě jsou, nebo je lze rychle a nerizikově za peníze směnit) a krátkodobými závazky. Při propočtu likvidity by se mělo vycházet ze zásady, že v čitateli by měla být zahrnuta jen ta část oběžného majetku, jehož doba obratu je kratší nebo maximálně stejně dlouhá jako lhůta splatnosti závazků.

 

Liquidity

Liquidity is the capability of a company to punctually cover all its financial commitments (it is de facto immediate solvency; however, solvency is assessed in the long run).

Liquidity is also the condition in which assets are held in cash or near cash form.

It can be expressed by a number of modifications of the ratio between available means (funds that are either already in cash, or can be quickly and risk-free converted into cash) and current (short-term liabilities). The calculation of liquidity should be based on the principle that the numerator should include only such current assets, whose maturity date comes either sooner or at the same time as the maturity date of the liabilities.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...