slovník

Kvalita

Kvalita je prakticky vykládána jako určitá nepodřadnost či nadřazenost něčeho. Kvalita je vnímána jako podmíněný a poněkud subjektivní atribut a může být chápána různými lidmi rozdílně. Spotřebitelé se mohou zaměřit na specifikaci kvality produktu či služby ve smyslu s konkurenčními produkty či službami na trhu. Výrobci zase mohou měřit kvalitu v tom smyslu, do jaké míry byly výrobek či služba vytvořeny správně, dle předpokladů.

Tento dvojí pohled reflektuje i Americká společnost pro kvalitu, která říká, že „kvalita je subjektivní pojem, pro který má každý člověk svou vlastní definici. Technicky pak může mít pojem kvalita dva významy:

  • vlastnosti výrobku nebo služby, které znamenají jeho schopnost uspokojit stanovené či předpokládané nároky;
  • výrobek nebo služba bez vad či nedostatků.“

Společným prvkem definic vztažených k podnikání je, že kvalita produktu nebo služby se vztahuje k vnímání toho, do jaké míry výrobek nebo služba splňuje určitá očekávání. Kvalita nemá žádný specifický význam či rozměr, pokud není vztažena ke konkrétnímu objektu.

Podle normy ISO 9000 je kvalita míra, s níž soubor inherentních vlastností splňuje určité požadavky. Standard definuje požadavky jako potřeby či očekávání.

V dnešní době se pojem kvality v rámci konceptu total-quality rozšiřuje na celý podnik. Vedle požadavků zákazníků zde přibývají požadavky pracovníků, investorů a veřejnosti. Jejich splnění je pak měřítkem celkové kvality podniku.

 

Quality

Quality has a pragmatic interpretation as the non-inferiority or superiority of something. Quality is a perceptual, conditional and somewhat subjective attribute and may be understood differently by different people. Consumers may focus on the specification quality of a product/service, or how it compares to competitors in the marketplace. Producers might measure the conformance quality, or degree to which the product/service was produced correctly.

Such a double view is supported by American Society for Quality, which postulate, that “quality is a subjective term for which each person has his or her own definition. In technical usage, quality can have two meanings:

  • the characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs;
  • a product or service free of deficiencies.”

The common element of the business definitions is that the quality of a product or service refers to the perception of the degree to which the product or service meets the expectations. Quality has no specific meaning unless related to a specific object.

According to standard ISO 9000 quality is the degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements. The standard defines requirement as need or expectation.

The concept of quality in the context of total quality concepts now extends over whole business. The customer’s requirements of the management are now joined by the requirements of employees, investors and the general public. How far these requirements are met is a measure of the total quality of a business.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...