slovník

Kupón

Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je vyjádřený jako procento z nominální hodnoty dluhopisu.

Například dluhopis o jmenovité hodnotě $1,000 s kupónem 6% přináší každoročně $60.

Pojem „kupón“ vznikl tak, že některé dluhopisy opravdu fyzicky mají kupón, přičemž držitelé dluhopisů obdrží úrok odtržením tohoto kupónu a jeho následným odevzdáním. Spolu s rozvojem elektronické formy cenných papírů je toto v dnešní době stále méně obvyklé.

Dluhopis s kupónem se nazývá kupónový dluhopis. Vlastník takového dluhopisu získává v pravidelných časových intervalech platby (kupony), a to buďto pevné nebo v čase proměnlivé – dle typu kupónového dluhopisu, a v době splatnosti společně s posledním kuponem nominální hodnotu dluhopisu.

 

Coupon

It is the annual interest payable on a bond, which is expressed as a percentage of the nominal value of a bond.

For example, a $1,000 bond with a coupon of 6% will pay $60 a year.

It is called a “coupon” because some bonds literally have coupons attached to them. Holders receive interest by stripping off the coupons and redeeming them. This is less common today as more records are kept electronically.

Bond that has a coupon attached is called coupon bond. Holder of such bond receives at regular intervals payments (coupons) and in maturity the nominal value of the bond together with the latest coupon. Coupon can be either fixed or variable in dependence on the type of coupon bond.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...