slovník

Krycí příspěvek/příspěvek k tržbám

Krycí příspěvek (příspěvková marže) je definován jako přebytek výnosů nad náklady, které lze těmto výnosům jednoznačně přidělit.

Zřejmě nejvyužívanější podobou krycího příspěvku je přebytek výnosů nad variabilními náklady. Ten ukazuje, kolik přispívá jednotlivý výrobek, zboží apod. ke krytí fixních nákladů podniku a také k dosažení zisku. Je tedy rozhodující veličinou pro hodnocení výrobku.

V praxi se používá řada dalších modifikací krycího příspěvku jako např. přebytek výnosů nad přímými náklady, přebytek výnosů nad jednicovými náklady apod.

Jednotková marže (krycí příspěvek na jednotku výkonu) je rozdílem prodejní ceny produktu a jeho jednotkových variabilních nákladů. Je důležitým ukazatelem, jestliže je u zákazníka úzkým místem množství. Je potřeba zaměřit se na produkt s nejvyšší jednotkovou marží.

Marže (krycí příspěvek) na jednotku omezení je zase významný tehdy, když je úzkým místem výrobního procesu kapacita.

Relativním vyjádřením krycího příspěvku (marže) je tzv. příspěvek k tržbám. Jedná se o podíl marže k výnosům z prodeje. Tento ukazatel je vhodný, zejména když je úzkým místem nasycenost trhu produktem.

Tyto ukazatele jsou velmi dobře využitelné pro plánování zisku, který přinášejí jednotlivé produkty, a jako prostředek řazení alternativních produktů.

 

Contribution Margin/Contribution to Sales Ratio

The contribution margin may be defined as the surplus of net revenue over costs clearly identified with the revenue.

Probably the most often used modification of contribution margin is the surplus of net revenue over variable costs. It shows how much an individual article (a product) contributes towards covering the fixed costs of a business as well as towards the profit. It is the yardstick for assessing a product’s profitability.

In practice many modifications of contribution margin are used (for example the surplus of net revenue over direct costs or the surplus of net revenue over only those direct costs that can be standardizes on a per-unit basis).

Contribution margin per unit is the difference between the price of a product and its unit variable costs. It is important when potential customer is the bottleneck. Then it is worth to promote the product with the biggest contribution margin per unit.

Contribution margin per activity unit of a cost centre is relevant if the available capacity of the centre is the bottleneck.

Relative expression of contribution margin is contribution to sales ratio. It is the contribution margin as percentage of sales. It is the essential figure to consider if the bottleneck is the degree of market saturation.

These figures are very useful in product profit planning and as a means of ranking alternative products.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...